รายชื่อนศ.
รายวิชา526407 : CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME10
2 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME10
3 B5700349 นายชนะชัย นามปัญญา  CME10
4 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย  CME10
5 B5703685 นายวิทยา บุญชม  CME10
6 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME10
7 B5704477 นางสาวปนัดดา เพียรพร้อม  CME40
8 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก  CME10
9 B5707157 นายปริญญา พันสอน  CME10
10 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
11 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา  CME10
12 B5713882 นางสาวกรวิภา มากบุญ  CME40
13 B5715060 นางสาวพิกุล คบมิตร  CME10
14 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า  CME10
15 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
16 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี  CME10
17 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์  CME10
18 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี  CME10
19 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME10
20 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม  CME10
21 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
22 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME10
23 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา  CME10
24 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME10
25 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
26 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME10
27 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
28 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว  CME10
29 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME10
30 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา  CME10
31 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME10
32 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี  CME10
33 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME10
34 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
35 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน  CME10
36 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
37 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME10
38 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME10
39 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา  CME10
40 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
41 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย  CME10
42 B5813766 นายอามีน ราแดง  CME10
43 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์  CME10
44 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME10
45 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME10
46 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME10
47 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี  CME10
48 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME10
49 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME10
50 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME10
51 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน  CME10
52 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
53 B5928149 นายทศพล เฉลิมแสน  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.