รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
2 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE10
4 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
5 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
7 B6000790 นายธันชนะ ปิกจุมปู  N/A60
8 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
10 B6001490 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Environmental Engineering10
11 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
12 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
13 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
14 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
15 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering10
17 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
18 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
19 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
20 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
21 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
22 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
23 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
25 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
26 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE10
29 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
30 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
31 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6004156 นางสาวสุกัญญา โตกระโทก  N/A60
33 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6004347 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  N/A10
35 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering10
38 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
40 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
43 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
45 B6006990 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
46 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6007270 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  N/A60
48 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
49 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE10
50 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
51 B6007812 นายสรวิศ แก่นพรม  N/A10
52 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
53 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
54 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
55 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์  CPE10
56 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
58 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
59 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
60 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ  CPE10
61 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
63 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE10
64 B6009496 นายปรมินทร์ เจ๊ะดะหยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
66 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
67 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6010027 นายอรรถพันธ์ ยิ่งเชิดดี  Electronic Engineering10
70 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
71 B6010126 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6010645 นายสุทธิพงษ์ วิบูรณ์กุล  N/A60
75 B6010652 นางสาวสาวิตรี ดีเมือง  N/A10
76 B6010812 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
77 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
78 B6010881 นางสาวพรพิมล ไฝจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
80 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
81 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE10
82 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
83 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE10
86 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE10
87 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
88 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
90 B6012403 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  Geological Engineering10
91 B6014230 นางสาวจิตยาภรณ์ วงษ์สนิท  N/A60
92 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
93 B6014735 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A10
94 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B6015183 นางสาวปัทมา เหงกระโทก  N/A10
96 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
97 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE10
98 B6015350 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  N/A60
99 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
100 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering10
101 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
102 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต  CPE10
106 B6016623 นางสาวชิดชนก ชินนอก  TCE60
107 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
108 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
109 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering10
110 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
111 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
112 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
113 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
114 B6018634 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  N/A10
115 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
116 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE10
117 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
118 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา  Transportation And Logistics Engineering10
119 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
120 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
121 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
122 B6019174 นายวรากร บุญเลิศ  N/A10
123 B6019204 นางสาวนทีนาถ เรืองอุดม  N/A10
124 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
125 B6019716 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  N/A60
126 B6019761 นายภควรรษ อำนวยสาร  N/A60
127 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
128 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
129 B6020170 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  N/A60
130 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
132 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
133 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE10
134 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
135 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
136 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
137 B6021184 นางสาวณิชกมล แคมงคลสุข  N/A10
138 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
139 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
140 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
141 B6021993 นายธนกฤต เถรว่อง  N/A60
142 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering10
144 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
145 B6024673 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  Electronic Engineering10
146 B6024857 นางสาวดารณี ใจแก้ว  ME10
147 B6025564 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา  ChemE10
148 B6025663 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  N/A10
149 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
150 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
151 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
152 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6029661 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง  Agricultural and Food Engineering60
154 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.