รายชื่อนศ.
รายวิชา530324 : FOUNDATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์  CE10
2 B5603879 นายปรัตถกร ทรัพย์สุข  CE40
3 B5611737 นายธนากร วิเชียรนิตย์  CE40
4 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์  CE10
5 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล  CE10
6 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง  CE10
7 B5619115 นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี  CE10
8 B5622955 นายอภิวัฒน์ ยอดดำเนิน  CE40
9 B5702480 นายณัฐวัฒน์ กงฝ้าย  CE10
10 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา  CE10
11 B5709007 นายชุติไชย โตหนึ่ง  CE10
12 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์  CE10
13 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง  CE10
14 B5712786 นายธิติวุฒิ บุญวิจิตร  CE40
15 B5712854 นางสาวเจนจิรา อินสีนา  CE10
16 B5713714 นางสาววิชชุดา เพียโบราณ  CE40
17 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว  CE10
18 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล  CE10
19 B5714421 นางสาวชนัญชา หมั่นงาม  CE40
20 B5714681 นายวุฒิชัย สิวกระโทก  CE10
21 B5715596 นายอัฏฐวัฒน์ จิรนันทนาภรณ์  CE10
22 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก  CE10
23 B5716623 นายตุลสิทธิ์ ดิดขำ  CE10
24 B5716937 นายบรรพต สสิกาญจน์  CE40
25 B5717200 นายกษิดิ์เดช ชูหมื่นไวย  CE40
26 B5717750 นายสิรรุจน์ พันธ์พิบูลย์  CE10
27 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE10
28 B5720170 นายกันตภณ เฮงวาณิชย์  CE10
29 B5720705 นายชนะภัย อสิพงษ์  CE10
30 B5722105 นางสาวจิรยา สุวรรณพร  CE40
31 B5722471 นายชลกานต์ กัลยา  CE10
32 B5723690 นายสุทธิพงษ์ พันธุ์โสภา  CE40
33 B5723737 นางสาวอภิชญา คงเสรีรัตน์  CE40
34 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์  CE10
35 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี  CE10
36 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ  CE10
37 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ  CE10
38 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม  CE10
39 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ  CE10
40 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE10
41 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE10
42 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE10
43 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE10
44 B5802869 นายธนกร บุญหล้า  CE10
45 B5803026 นายสุทธิพงษ์ ยิ่งนอก  CE10
46 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว  CE10
47 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE10
48 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
49 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา  CE10
50 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE10
51 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์  CE10
52 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE10
53 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์  CE10
54 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี  CE10
55 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม  CE10
56 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์  CE10
57 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ  CE10
58 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์  CE10
59 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์  CE10
60 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE10
61 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE10
62 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE10
63 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE10
64 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน  CE10
65 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE10
66 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง  CE10
67 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE10
68 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค  CE10
69 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง  CE10
70 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE10
71 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE10
72 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE10
73 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE10
74 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ  CE10
75 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE10
76 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา  CE10
77 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล  CE10
78 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE10
79 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
80 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
81 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE10
82 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE10
83 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE10
84 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE10
85 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE10
86 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า  CE10
87 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
88 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE10
89 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE10
90 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์  CE10
91 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE10
92 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์  CE10
93 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE10
94 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา  CE10
95 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE10
96 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
97 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
98 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง  CE10
99 B5818600 นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร  CE10
100 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น  CE10
101 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE10
102 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์  CE10
103 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE10
104 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE10
105 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE10
106 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
107 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
108 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE10
109 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก  CE10
110 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE10
111 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง  CE10
112 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี  Geological Engineering10
113 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า  Geological Engineering10
114 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์  Geological Engineering10
115 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE10
116 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE10
117 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์  CE10
118 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์  CE10
119 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE10
120 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี  CE10
121 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
122 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE10
123 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา  CE10
124 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
125 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล  CE10
126 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE10
127 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ  CE10
128 B5824632 นายทวีสิน สาระพล  CE10
129 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE10
130 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์  CE10
131 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE10
132 B5827541 นายปารินทร์ ลาดบาศรี  CE10
133 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
134 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.