รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน  SPORTS SCIENCE10
2 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน  SPORTS SCIENCE10
3 B5681440 นางสาวณัฎฐา ไชยศิริ  SPORTS SCIENCE40
4 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
5 B5780365 นายชนาธิป ลาภเจริญเกียรติ  SPORTS SCIENCE10
6 B5780389 นางสาวสุชาดา ประโพระพัง  SPORTS SCIENCE10
7 B5780426 นายณัฐพล ปุ่นนอก  SPORTS SCIENCE10
8 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทด  SPORTS SCIENCE10
9 B5780525 นางสาวอรวรรณ แหยมพิมาย  SPORTS SCIENCE10
10 B5780570 นางสาวกชกร หวังช่วยกลาง  SPORTS SCIENCE10
11 B5780631 นายเจริญ สุนทร  SPORTS SCIENCE10
12 B5780716 นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE10
13 B5780747 นางสาวนันทวัน นามแสง  SPORTS SCIENCE10
14 B5780754 นายจิรายุทธ ประโลมจิตร์  SPORTS SCIENCE10
15 B5780761 นายสุริยา โนนเสนา  SPORTS SCIENCE10
16 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรี  SPORTS SCIENCE10
17 B5780822 นางสาวมะลิวัลย์ คุณอุส่าห์  SPORTS SCIENCE10
18 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์  SPORTS SCIENCE10
19 B5781119 นายปฐมพร แก้วดี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
20 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5551989 นางสาวสุวาณี คำษาวงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5558070 นางสาวพิจิตรา พินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
23 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5650088 นายทศพล สิงห์เถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5650293 นายศุภกร ชนะวิโรจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5650422 นางสาวปริญญา พรสนิทกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5650804 นางสาวจิรนันท์ โพธิ์ปานพะเนา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
29 B5650859 นางสาวอรทัย สิงห์ทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5650866 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีบุตรดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5651122 นางสาวมนัสนันท์ คำขำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5652754 นางสาวสุภาวดี ศรีสุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5653355 นางสาวอรชา เทียนทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
35 B5654178 นายเสฏฐวุฒิ สารบรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5654987 นางสาวณัฐทิตา ผลเจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5655076 นางสาวจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5655328 นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5655335 นางสาวพลอย ขันแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5750092 นางสาวศุภลักษณ์ แต้มพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5750139 นางสาวละลิตา มีแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B5750412 นางสาวปภัชญา แช่มดุษฎี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B5750856 นายสุริยะ กกนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
50 B5753727 นางสาวศุภรดา เหล่าประทาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B5753857 นางสาวสุพิชชา พรหมบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5952403 นางสาวพิชญาภา นัยเนตร์  FOOD TECHNOLOGY10
54 B5952434 นายจิรพัฒน์ เกตุใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
55 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
56 B5328451 นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ่น  CE10
57 B5446926 นายเฉลิมพล ชัยกุล  Electronic Engineering10
58 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์  Automotive Engineering10
59 B5612666 นายธีรินทร์ กำพลเข็มเพชร  CME10
60 B5703449 นางสาวฟาติมา เพ็ชรประสิทธิ์  Transportation Engineering And Logistics10
61 B5703586 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร  Geological Engineering10
62 B5706075 นายณธีพัฒน์ ศิรเศรษฐกูล  Transportation Engineering And Logistics10
63 B5708154 นายวัฒนชัย ทองอ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering10
65 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering10
67 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering10
68 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
69 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering10
70 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering10
71 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
72 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  EE10
73 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
74 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล  Electronic Engineering10
75 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
76 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
77 B5901999 นายอานนท์ บุญเลิศ  PE10
78 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
79 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Metallurgical Engineering10
80 B5903252 นายปัญญา นาเวียง  Geological Engineering10
81 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
82 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
83 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
84 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering10
85 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
86 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
87 B5907618 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  ChemE10
88 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
89 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ  ChemE10
90 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
91 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
92 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
93 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
94 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
95 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
96 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
97 B5910236 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีษาคำ  ChemE10
98 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
99 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
100 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
101 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering10
102 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
103 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
104 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ  Environmental Engineering10
105 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
106 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
107 B5916382 นายนีรนุช กระเหรี่ยง  Metallurgical Engineering10
108 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
109 B5920792 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Geological Engineering10
110 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  ChemE10
111 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
112 B5921195 นายนิรุต ทองพรมราช  Environmental Engineering10
113 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
114 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
115 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
116 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
117 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์  PE10
118 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
119 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
120 B5927609 นายเอกธนา เบญจปิยะพร  PE10
121 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
122 B6029579 นายวรพงศ์ รัตนชน  PE10
123 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย  Automotive Engineering10
124 B6029661 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.