รายชื่อนศ.
รายวิชา530321 : SOIL MECHANICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537327 นายฐาปณัฐ สอนแตง  CE10
2 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์  CE10
3 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต  Geological Engineering10
4 B5610785 นายชัยยันต์ จี้แสง  CE10
5 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์  CE10
6 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์  CE10
7 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล  CE10
8 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
9 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์  CE10
10 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน  Geological Engineering10
11 B5705160 นางสาวอุษณีย์ คชเถื่อน  Geological Engineering10
12 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา  CE10
13 B5709007 นายชุติไชย โตหนึ่ง  CE10
14 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์  CE10
15 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง  CE10
16 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี  Geological Engineering10
17 B5710676 นายรณชัย วันนา  CE10
18 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา  CE10
19 B5710904 นายสายัณห์ กันยารัตน์  CE10
20 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา  Geological Engineering10
21 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
22 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา  CE10
23 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว  CE10
24 B5714025 นายวุฒิชัย ผุดผ่อง  CE10
25 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน  CE10
26 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก  CE10
27 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์  CE10
28 B5720170 นายกันตภณ เฮงวาณิชย์  CE10
29 B5721023 นายอมร แกล้วกล้า  CE10
30 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ  CE10
31 B5724154 นางสาวธิดารัตน์ ยศเรือง  CE10
32 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์  CE10
33 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี  CE10
34 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ  CE10
35 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล  Geological Engineering10
36 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering10
37 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE10
38 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ  CE10
39 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม  CE10
40 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า  CE10
41 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ  CE10
42 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE10
43 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE10
44 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย  Geological Engineering10
45 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล  CE10
46 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย  CE10
47 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE10
48 B5802869 นายธนกร บุญหล้า  CE10
49 B5803026 นายสุทธิพงษ์ ยิ่งนอก  CE10
50 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน  Geological Engineering10
51 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม  CE10
52 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว  CE10
53 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE10
54 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม  CE10
55 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
56 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา  CE10
57 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE10
58 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม  CE10
59 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา  Geological Engineering10
60 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์  CE10
61 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE10
62 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์  CE10
63 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร  CE10
64 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE10
65 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี  CE10
66 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม  CE10
67 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์  CE10
68 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล  CE10
69 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ  CE10
70 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์  CE10
71 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์  CE10
72 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE10
73 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering10
74 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE10
75 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE10
76 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE10
77 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน  CE10
78 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE10
79 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE10
80 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
81 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
82 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง  CE10
83 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE10
84 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค  CE10
85 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง  CE10
86 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE10
87 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์  Geological Engineering10
88 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE10
89 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE10
90 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์  CE10
91 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE10
92 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE10
93 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE10
94 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE10
95 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ  CE10
96 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE10
97 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา  CE10
98 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE10
99 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์  CE10
100 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา  CE10
101 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล  CE10
102 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล  CE10
103 B5812547 นายพงศ์พล แสงตา  CE10
104 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา  CE10
105 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด  Geological Engineering10
106 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน  CE10
107 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE10
108 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
109 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE10
110 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย  CE10
111 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE10
112 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์  CE10
113 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE10
114 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE10
115 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE10
116 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
117 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE10
118 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE10
119 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา  CE10
120 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE10
121 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
122 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า  CE10
123 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
124 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด  CE10
125 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE10
126 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์  CE10
127 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE10
128 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์  CE10
129 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE10
130 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
131 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE10
132 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE10
133 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม  CE10
134 B5818372 นายพรชัย จันทรบุตร  CE10
135 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE10
136 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์  CE10
137 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE10
138 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา  CE10
139 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE10
140 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE10
141 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ  CE10
142 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE10
143 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
144 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
145 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE10
146 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
147 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง  CE10
148 B5818600 นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร  CE10
149 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล  CE10
150 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น  CE10
151 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE10
152 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์  CE10
153 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์  CE10
154 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE10
155 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE10
156 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE10
157 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE10
158 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
159 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
160 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE10
161 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE10
162 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
163 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก  CE10
164 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE10
165 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering10
166 B5822423 นายวรพล จุลสม  Geological Engineering10
167 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering10
168 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง  Geological Engineering10
169 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง  Geological Engineering10
170 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน  Geological Engineering10
171 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง  Geological Engineering10
172 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา  Geological Engineering10
173 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล  Geological Engineering10
174 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง  Geological Engineering10
175 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง  CE10
176 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี  Geological Engineering10
177 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า  Geological Engineering10
178 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์  Geological Engineering10
179 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
180 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE10
181 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE10
182 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์  CE10
183 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์  CE10
184 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE10
185 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี  CE10
186 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
187 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE10
188 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา  CE10
189 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
190 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค  CE10
191 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล  CE10
192 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE10
193 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ  CE10
194 B5824632 นายทวีสิน สาระพล  CE10
195 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE10
196 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE10
197 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง  CE10
198 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์  CE10
199 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE10
200 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ  CE10
201 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
202 B5825660 นายกิตติพศ เพชรฎา  CE10
203 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE10
204 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
205 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.