รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.