รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5532667 นายจิรชาติ เหมราช  Geological Engineering10
2 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ  Geological Engineering10
3 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์  Environmental Engineering10
4 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
5 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
6 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
7 B5718009 นางสาวอินทุอร สุวะมาตย์  CE10
8 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5805594 นายมงคลชัย ฝ่ายอากาศ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
11 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
12 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
13 B6000790 นายธันชนะ ปิกจุมปู  N/A10
14 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE10
15 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6001483 นายศุภกร ทาบึงกาฬ  ChemE10
17 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
18 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
19 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
20 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
21 B6005078 นายศิวกร วณิตย์ธนาคม  N/A10
22 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
23 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
24 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
25 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
27 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
28 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
29 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
30 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
31 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
33 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
34 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
35 B6009588 นางสาววิศิษฏ์พร ธนสรสมบัติ  Electronic Engineering10
36 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
37 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
38 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
39 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
40 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
41 B6012052 นายศุภวัฒน์ หอมจันทร์  N/A10
42 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
43 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
45 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
46 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
47 B6014698 นายธนวัฒน์ พงษ์ธานี  N/A10
48 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
49 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
50 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
51 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
53 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
54 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต  CPE10
55 B6016531 นางสาววรรณวิตา จงแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6016548 นายจิรายุ ทักษิณ  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6016654 นายณัฐภูมิ นิตภิรมย์  TCE10
58 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE10
59 B6016791 นางสาวอภิรัตน์ ศักดา  TCE10
60 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
61 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
62 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
63 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
64 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
65 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
67 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
68 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
69 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
70 B6020231 นายราชพฤกษ์ จันทร์ภิรักษ์  Electronic Engineering10
71 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
72 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
73 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
74 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6020521 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  N/A10
76 B6020545 นางสาวกนกวรรณ นามูลตรี  N/A10
77 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
78 B6020590 นายณัฐพล บัวพงษ์  N/A10
79 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
80 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
81 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
82 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
83 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
84 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
85 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
86 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A10
87 B6020767 นางสาววรางคณา คงสวัสดิ์  N/A10
88 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
89 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
91 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
92 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
93 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
95 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
96 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
97 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
98 B6021054 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
99 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
100 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
102 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
103 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
104 B6021191 นางสาวภัทรพร ทองพูล  N/A10
105 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
106 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
108 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
109 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
110 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
111 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
112 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
113 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
114 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
116 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
117 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
118 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
119 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6021641 นางสาวสวิตตา คล่องแคล่ว  N/A10
121 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
122 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
123 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
124 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
125 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
126 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
128 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
129 B6021856 นายนิพนธ์ ธรรมวิชิต  N/A10
130 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
131 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
132 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
133 B6021900 นางสาวลออรัตน์ คือใคร  N/A10
134 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
135 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
137 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
139 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
140 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
141 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering10
142 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
144 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
146 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
147 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
148 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
149 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
150 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
151 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
152 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
153 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
155 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
156 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
157 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
158 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
159 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
160 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
161 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
162 B6024024 นายนัฐกร ศรีนอก  N/A10
163 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
164 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
167 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
168 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
169 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
171 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
172 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
173 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
174 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
175 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
176 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
177 B6024406 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  N/A10
178 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6024420 นายณัฐพัทธ์ ทรัพย์สิบ  N/A10
180 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
181 B6024505 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Electronic Engineering10
182 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
183 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
184 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
185 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
187 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
188 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
189 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
190 B6024635 นายวชิรวิทย์ จุลรัตนมณี  N/A10
191 B6024659 นายไชยวัฒน์ สิงห์คะ  N/A10
192 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
193 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
194 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
195 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
197 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
198 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
199 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
200 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
201 B6024826 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  N/A10
202 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
203 B6024864 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  N/A10
204 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
205 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
206 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
209 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
210 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
211 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
212 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
213 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
214 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
215 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
217 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
218 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
220 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
221 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
222 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering10
223 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
225 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
226 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
227 B6025328 นายอารอชัด แท่นทอง  ChemE10
228 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
229 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
230 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
231 B6025410 นายชนสรณ์ โพธิ์สุ  CERAMIC ENGINEERING10
232 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
233 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
234 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
235 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
236 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
237 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
238 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
239 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
240 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
241 B6025595 นายสวนัท แสนเขียววงศ์  N/A10
242 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
243 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
244 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
245 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
246 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
247 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
248 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
249 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
250 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A10
251 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
252 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
253 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
254 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
256 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B6025915 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  N/A10
258 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
259 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
260 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
261 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
262 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
263 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
264 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
265 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
266 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
267 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
268 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
269 B6026189 นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
270 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
271 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
273 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
275 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
276 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
277 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
279 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering10
280 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
281 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
282 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
284 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
286 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
287 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
288 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
289 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
290 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
291 B6026653 นายจักรภพ สุวรรณพันธ์  N/A10
292 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
293 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
294 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
295 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
296 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
297 B6026875 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  N/A10
298 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
299 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
300 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
301 B6027124 นายศุภกร รัฐสถาวร  N/A10
302 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
303 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
304 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
305 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
306 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
307 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
308 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
309 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
310 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
311 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
312 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
313 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
314 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
315 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
316 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
317 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.