รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย  Environmental Engineering10
2 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE10
4 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
5 B5700905 นายศรัญยุทธ สอนโส  Agricultural and Food Engineering10
6 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE10
7 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
8 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
10 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
11 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE10
12 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ  PE60
13 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
15 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
16 B5901630 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PE10
17 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
18 B5903610 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PE10
19 B5903863 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีดอกจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5907250 นางสาวมาริสา สายเทพ  PE10
21 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE10
22 B5912469 นายปรัชญ์ อยู่สุข  PE10
23 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
24 B5914517 นายณัฐวุฒิ นิยมทอง  Agricultural and Food Engineering60
25 B5915071 นายวิชากร เกตุอภัย  PE10
26 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
28 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
31 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
32 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก  ChemE10
33 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
34 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
35 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING10
36 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE10
37 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6002220 นายณัฐพล ประเสริฐหล้า  N/A10
41 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
42 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
43 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
44 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
45 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
46 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
47 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
49 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
50 B6009090 นางสาวพัสตราภรณ์ น้อยถนอม  N/A10
51 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
52 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
53 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
54 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
55 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
58 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering10
59 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
60 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
61 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
62 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
64 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
65 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
66 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
68 B6010706 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย  N/A10
69 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
70 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
71 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
72 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
73 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
74 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
75 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
76 B6010874 นายนนทภัทร์ ธาตุลม  Automotive Engineering10
77 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
78 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
79 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
81 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering10
82 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
83 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
84 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
85 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
86 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
87 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
88 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
89 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
90 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
91 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
92 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
93 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
94 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
95 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
96 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE10
97 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
98 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6011376 นายปิยะพงษ์ แทนไธสง  Metallurgical Engineering10
100 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
102 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering10
103 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
104 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
105 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
106 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
107 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
109 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
111 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
112 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
113 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
114 B6011833 นายแดนไทย พิมโชติ  N/A10
115 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
117 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
118 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE10
119 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
120 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
121 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
122 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์  N/A10
123 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
124 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
125 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
127 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
130 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
131 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
132 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
133 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
134 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
135 B6012380 นางสาวปนัดดา แปลงตัว  N/A10
136 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
137 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
138 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
139 B6012472 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล  N/A10
140 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์  N/A10
141 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
142 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
143 B6012526 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  N/A10
144 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
145 B6012564 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  ChemE10
146 B6012571 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  N/A10
147 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
148 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
149 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
150 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
151 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
152 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
153 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
154 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
155 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
156 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
157 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
158 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
159 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
160 B6012892 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  Electronic Engineering10
161 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
162 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
163 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
164 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
165 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
166 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
167 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
168 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE10
171 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
172 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
175 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
177 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A10
179 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
180 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
181 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
182 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
183 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
184 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
185 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
186 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
187 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
188 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
189 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
190 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
191 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
192 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
193 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
194 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
195 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
196 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
197 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
198 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
199 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
200 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
201 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
202 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
203 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
204 B6013790 นายวิทวัส หาสุข  N/A10
205 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร  Electronic Engineering10
206 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering10
208 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
209 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
210 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
211 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
212 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
213 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
214 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
216 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering10
217 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
218 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
219 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
220 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
221 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
222 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
223 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
224 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
225 B6014193 นายธนบัตร แก้วแบน  Electronic Engineering10
226 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A10
227 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
228 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
229 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
230 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
231 B6014322 นางสาวนลัทพร หินลาด  N/A60
232 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
233 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
234 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
235 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง  CPE10
236 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
237 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE10
238 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
239 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
240 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering10
241 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
242 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
243 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
245 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
247 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
248 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
249 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
251 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
252 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
253 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
254 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
255 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
256 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
257 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
258 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
259 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering10
260 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
261 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
262 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
263 B6015121 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ  N/A10
264 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
265 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
266 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
267 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
268 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE10
269 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
270 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering10
271 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
272 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
273 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
274 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
275 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
276 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
277 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
278 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
279 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
280 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
281 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
282 B6017460 นายเนติพงษ์ อุดม  Automotive Engineering10
283 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
284 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
285 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
287 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
288 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
289 B6019242 นางสาวทิพกัญจนา คาดสนิท  N/A10
290 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
291 B6022235 นายจิรัฐ กาญจนพฤฒิพงศ์  Electronic Engineering10
292 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
293 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
294 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
295 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
296 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
297 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
298 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
299 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
300 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
301 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
302 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
303 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.