รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5508105 นางสาวสุทัตตา เนียมหอม  Agricultural and Food Engineering10
2 B5516926 นายอภิราช รุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
3 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
4 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME10
5 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์  CME10
6 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME10
7 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
9 B5616466 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม  Agricultural and Food Engineering10
12 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล  Automotive Engineering10
14 B5701995 นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย  CME10
15 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล  Agricultural and Food Engineering10
16 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี  CME10
17 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
19 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
21 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME10
22 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5712977 นายปวีณ กรณปกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
24 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ  CME10
25 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
26 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย  Agricultural and Food Engineering10
27 B5716784 นางสาวธนัญญา แสนวงษ์  CME10
28 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์  Metallurgical Engineering10
29 B5719365 นางสาวแอนนา บุญทม  Agricultural and Food Engineering10
30 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา  MAE10
31 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
32 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ  CME10
33 B5722372 นางสาวสุรีย์รัตน์ ดาราสี  CME10
34 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์  MAE10
35 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
36 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร  Metallurgical Engineering10
37 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
38 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
39 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
40 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE10
41 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME10
42 B6029616 นายกิตติพงษ์ อักษร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.