รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
2 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
4 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering10
5 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
6 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
8 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
9 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
10 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
11 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
12 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
13 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
14 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE10
15 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
17 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
18 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
20 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
21 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
22 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A10
23 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
24 B6002862 นายรพินทร์ พิณศิริ  N/A10
25 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE10
26 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
27 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A10
28 B6004767 นางสาวกมลวรรณ ไชยเดช  N/A10
29 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
30 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
31 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A10
32 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
33 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
34 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
35 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
37 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
38 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
39 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
40 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
41 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
42 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
44 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6005115 นางสาววาสนา ขวัญชื่น  N/A10
46 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
49 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
50 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6005252 นายณัฐกาล ประพันธา  N/A10
52 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
53 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
54 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
55 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
57 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
59 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE10
60 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
61 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
62 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
63 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
64 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
65 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
66 B6005528 นางสาวรวิสา พัฒนะแสง  N/A10
67 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering10
68 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
69 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
70 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
71 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
72 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
73 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
74 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
75 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
76 B6005757 นายกษิดิ์เดช สรรคพงษ์  N/A10
77 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
78 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
79 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
80 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
81 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
82 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
83 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
84 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
85 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
86 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
88 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
90 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
91 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
92 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
93 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
94 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
95 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
96 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
97 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
98 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
99 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
100 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
101 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
102 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
103 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
104 B6006310 นายดัชกร นามเที่ยง  N/A60
105 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
106 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
107 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
108 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
109 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE10
112 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
113 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
115 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
116 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
117 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
118 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
119 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
120 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering10
121 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
122 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
123 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
124 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
125 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
126 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
127 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
128 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
129 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
130 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
132 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
134 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
136 B6007133 นายสุจริต สุดตานา  N/A10
137 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE10
138 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
139 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
140 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
141 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
142 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
143 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
144 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
145 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
146 B6007461 นางสาวชนนิกานต์ กล้ากสิการ  N/A10
147 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
148 B6007485 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  N/A10
149 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
150 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
151 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
152 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
153 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
154 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
155 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
156 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A10
157 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering10
158 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
159 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
160 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
161 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
162 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
163 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
164 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
165 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
166 B6007737 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  N/A10
167 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering10
168 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
169 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
171 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B6007904 นางสาววันเพ็ญ ตวยกระโทก  N/A10
173 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
174 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
175 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
176 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
177 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
178 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
179 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
180 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
181 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
182 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
183 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
184 B6008284 นางสาวกฤติยาภรณ์ เคนสันเทียะ  N/A10
185 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
186 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
187 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
188 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
190 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
192 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
193 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering10
194 B6008550 นายทินภัทร วงศ์ศรี  N/A60
195 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
196 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
197 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
199 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
200 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
201 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
202 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
203 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
204 B6008758 นายรักษ์ตะวัน เทียมทัน  N/A60
205 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
206 B6008819 นางสาวนภสร สุขเจริญ  N/A10
207 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
208 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
209 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
210 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
211 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
212 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
213 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
214 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
215 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
216 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
217 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
218 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
219 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
220 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE10
221 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering10
222 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
223 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
224 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
225 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
226 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
227 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
228 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
229 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
230 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
231 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
232 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
233 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE10
234 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A10
235 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
236 B6009427 นายวิศวกร คำมีรัตน์  N/A60
237 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
238 B6009519 นายอิทธิพล ไกยเดช  N/A10
239 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
240 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
241 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
242 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
243 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
245 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
246 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
247 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
248 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
249 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
251 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
252 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์  CPE10
253 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
254 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
255 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
256 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
257 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering10
258 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
260 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
261 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
262 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
263 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
264 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
265 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
266 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
267 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
268 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
269 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
270 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
271 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE10
272 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
274 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
275 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
276 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering10
277 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering10
278 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
279 B6010515 นางสาวนันท์ญาดา ทองสอาด  N/A71
280 B6012106 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  N/A10
281 B6012229 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A10
282 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
283 B6013462 นายกีรติ ศรีสม  CERAMIC ENGINEERING10
284 B6013653 นายสุรชาติ รูปดี  N/A10
285 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
286 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
287 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
288 B6015435 นายธงชัย บำเพ็ง  N/A10
289 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
291 B6015596 นายปรินทร สายแวว  N/A10
292 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
293 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
294 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
295 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
296 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
297 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
298 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
299 B6018504 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  ChemE10
300 B6018979 นายมงคล ค้อทอง  EE10
301 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
302 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
303 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
304 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
305 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
306 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
307 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
308 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
309 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
310 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
311 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
312 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
313 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
314 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
315 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
316 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
317 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE10
318 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
319 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
320 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
321 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
322 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
323 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
324 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
326 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.