รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์  TCE10
2 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
4 B5900770 นางสาวพิมพ์รพี ศรีสุข  PE10
5 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
6 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
7 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
9 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME10
10 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
11 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
12 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME10
16 B5924776 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  ChemE10
17 B5928330 นายณัฐนันทน์ อินดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE10
19 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
21 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE10
22 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
25 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
28 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
30 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
32 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
33 B6006372 นายวายุ ศุภเกษ  N/A10
34 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
36 B6007973 นายมณธวิชญ์ บุญสอน  N/A10
37 B6008154 นายเมธพัฒน์ รักษานาม  N/A10
38 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
39 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A10
40 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
41 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
42 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6011024 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง  N/A10
44 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
46 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
47 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
48 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
49 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
50 B6011727 นายอังตินันท์ สุทธิประภา  N/A10
51 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
52 B6012137 นางสาวพรดารา เรืองวิทยากูล  N/A10
53 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
54 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
57 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
58 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
59 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
60 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
61 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
62 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
63 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
64 B6015350 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  N/A10
65 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
66 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
67 B6015503 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  N/A10
68 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
69 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
70 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
71 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
72 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
73 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
74 B6015749 นางสาวศศิวิมล เมฆเสน  N/A10
75 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
76 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
77 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE10
78 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
79 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
80 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
82 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
83 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering10
84 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
85 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
86 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
87 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
88 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
89 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
90 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
91 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
93 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
96 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
97 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
98 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
99 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
100 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
101 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
102 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE10
103 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
104 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
105 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
106 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
107 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE10
108 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
109 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
110 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
111 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
112 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
113 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
114 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE10
115 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
116 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
117 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
118 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
119 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
120 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
121 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
122 B6016708 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  TCE10
123 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
124 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
125 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
126 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
127 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
128 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
129 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
130 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
131 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
132 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
133 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
134 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
135 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
136 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
137 B6017163 นางสาววรรณศร สายสุวรรณ  Environmental Engineering10
138 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
139 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
140 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
141 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE10
142 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
144 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
145 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
146 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
147 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
148 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
149 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
150 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
151 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
152 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE10
153 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
154 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
155 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
156 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
157 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering10
158 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
159 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
160 B6017620 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
161 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
162 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
163 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
166 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
167 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
171 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
173 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
174 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
175 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
176 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
177 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
178 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
180 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
181 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
182 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering10
183 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
184 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
185 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
186 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
187 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
188 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
189 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
190 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
191 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
192 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
193 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
194 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
196 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
197 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
198 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
199 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B6018436 นายธนาวุฒิ ศาสตร์พลกรัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
203 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
205 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
206 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
207 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE10
208 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
210 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
211 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
212 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
213 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
214 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
215 B6018818 นางสาวรุ่งวดี ทำนองดี  Electronic Engineering10
216 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE10
217 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
218 B6018894 นายกฤษฎา นาสีเคน  N/A10
219 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
221 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
222 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
223 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
224 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
225 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
226 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
227 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
228 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE10
229 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A10
230 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
231 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
232 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
233 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
234 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
235 B6019303 นายพงศกร แง่มสุราช  N/A10
236 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
237 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์  Transportation And Logistics Engineering10
238 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
240 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
242 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
243 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering10
245 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
246 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
248 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
249 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
250 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
251 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
252 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
253 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
254 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
255 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE10
256 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
257 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
258 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
259 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
260 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE10
261 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
263 B6020149 นางสาวมธุรส ภักดี  CIVIL ENGINEERING10
264 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
265 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE10
266 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
267 B6020217 นางสาวอรพรรณ บุญมาก  N/A10
268 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
269 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
271 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
272 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE10
273 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
274 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
276 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
277 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
278 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
279 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี  Electronic Engineering10
280 B6024154 นายเมธี มณีเลิศ  N/A10
281 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
282 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
283 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
284 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
285 B6027391 นายภานุวัฒน์ สายแสน  N/A10
286 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
287 B6027582 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Electronic Engineering10
288 B6028886 นายธเนศร์ มีพริ้ง  Metallurgical Engineering10
289 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering10
290 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING10
291 B6029296 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล  N/A10
292 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
293 B6029494 นายนำโชค หยุยจันทึก  ChemE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
294 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
295 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
296 B5661534 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.