รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5445110 นางสาวณัฐพร ทัศนานุกุลกิจ  CME10
2 B5602421 นางสาววรลักษณ์ บุญจำพลาย  CME10
3 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE10
4 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
5 B5703395 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
6 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก  CME10
7 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
8 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME10
9 B5710553 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี  Metallurgical Engineering10
11 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
12 B5711307 นางสาวชลธิชา ทองสม  CME10
13 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME10
14 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
15 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
16 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า  CME10
17 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์  PE10
18 B5719402 นางสาวกุลสตรี เขียวฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
19 B5719419 นางสาวบุษกร ศรีสุนา  Agricultural and Food Engineering10
20 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
21 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE10
22 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา  Metallurgical Engineering10
23 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  PE10
24 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE10
25 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
26 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
27 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
28 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
29 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
30 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
31 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE10
32 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน  Metallurgical Engineering10
33 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
34 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย  Agricultural and Food Engineering10
35 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering10
36 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
37 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5827466 นายประณต โสขุมา  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.