รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
2 B5700721 นายจุฑาวัฒน์ สมาคม  Agricultural and Food Engineering10
3 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์  CME10
4 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
5 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด  CME10
6 B5715060 นางสาวพิกุล คบมิตร  CME10
7 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
8 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ  MAE10
10 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์  MAE10
11 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE10
12 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์  MAE10
13 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ  MAE10
14 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
15 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
16 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
17 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข  Automotive Engineering10
18 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE10
19 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
20 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
21 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล  MAE10
22 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE10
23 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
24 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
25 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
26 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
27 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
28 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering10
29 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี  MAE10
30 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
31 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี  MAE10
32 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.