รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
3 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร  ChemE10
4 B5529629 นายกนกพล เกษมราช  CE10
5 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
6 B5600731 นางสาวปรีดารัตน์ ติ๊บโครต  CME10
7 B5604425 นางสาวกิตติมา บ่อสารคาม  CME10
8 B5605903 นายณัฐพล ตาลเลี้ยง  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
10 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต  PE10
11 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME10
12 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
13 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE10
14 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น  PE10
15 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร  Environmental Engineering10
16 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE10
17 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
18 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ  Environmental Engineering10
19 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
20 B5702756 นายปวิตร ตั้งศิริเสถียร  TCE10
21 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์  CME10
22 B5703685 นายวิทยา บุญชม  CME10
23 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก  CME10
24 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
25 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช  CME10
26 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว  CME10
27 B5707157 นายปริญญา พันสอน  CME10
28 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
29 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering10
30 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์  Environmental Engineering10
31 B5709519 นางสาวสโรชา ด้วงขำ  TCE10
32 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering10
33 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
34 B5711307 นางสาวชลธิชา ทองสม  CME10
35 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
36 B5711796 นายกฤษดา อินทร์ตา  Automotive Engineering10
37 B5712052 นายนนทพัทธ์ ทวีลาภ  Environmental Engineering10
38 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING10
39 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME10
40 B5713646 นางสาวสุลักษณี ทรัพย์มาก  CME10
41 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME10
42 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
43 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม  Environmental Engineering10
44 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า  CME10
45 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ  TCE10
46 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE10
47 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง  TCE10
48 B5717149 นางสาวปาณณัชชา มหิวรรณ  PE10
49 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง  TCE10
50 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ  CME10
51 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE10
52 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  ChemE10
53 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
54 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
55 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์  Transportation Engineering And Logistics10
56 B5801619 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  IE10
57 B5802142 นายสุพัฒนา กลั่งกลาง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
58 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
59 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering10
61 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
64 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
65 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
66 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
67 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
68 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
69 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
70 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
71 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
72 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
73 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
74 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering10
75 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
76 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
77 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
78 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
79 B5810956 นางสาววรรณรดา ธนูสา  Environmental Engineering10
80 B5811182 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
82 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี  Geological Engineering10
83 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
84 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
85 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
86 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์  ChemE10
87 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
88 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
90 B5817245 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
91 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
92 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
95 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
97 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง  Geological Engineering10
98 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering10
100 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
101 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
102 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
103 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
104 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
105 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ  PE60
106 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
107 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE10
108 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
109 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
110 B5900572 นางสาวเสาวภา ภูมี  PE10
111 B5900756 นางสาวธิมาพร เพ็งพูน  PE10
112 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
113 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
114 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
115 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
116 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
117 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering10
119 B5901630 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PE10
120 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
121 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
122 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
123 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
124 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
125 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
126 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
127 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
128 B5902682 นางสาวพิจิตตรี ภูชื่นแสง  PE60
129 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Metallurgical Engineering10
130 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
133 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน  Geological Engineering10
134 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
136 B5903016 นายณรงค์ศักดิ์ สารจันทร์  PE10
137 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
138 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B5903511 นางสาวสุภัสสร เจนจบ  Metallurgical Engineering10
140 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
141 B5904068 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  EE10
142 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
143 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
144 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
145 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
146 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
147 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
148 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
149 B5904631 นางสาวชวนันต์ พรมดี  PE10
150 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
151 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
152 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
153 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE10
155 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
156 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
157 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering10
158 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
159 B5905577 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  Metallurgical Engineering10
160 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
161 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
162 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
163 B5906314 นายชัดพล สายจันทร์  Metallurgical Engineering10
164 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B5906543 นายปรัชญา โมกไธสง  PE10
166 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
167 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
169 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
170 B5907250 นางสาวมาริสา สายเทพ  PE10
171 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
172 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
173 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
174 B5907861 นายสมรัก ฉลองภูมิ  ChemE10
175 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
176 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
178 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
179 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
180 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
181 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
182 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
184 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
185 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
186 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
187 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
188 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
190 B5910298 นางสาวประภัสสร ปี่แก้ว  PE60
191 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering10
192 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
193 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
194 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
195 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B5910823 นางสาวจุฑารัตน์ ทองแจ่ม  PE10
197 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
199 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
200 B5911868 นายพงศธร เอกวุธ  PE10
201 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
202 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B5912438 นางสาวกนกพร อุปจบกุล  PE10
204 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
205 B5912636 นายศุภกิตติ์ จันทร์สมุทร์  Metallurgical Engineering10
206 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
207 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
208 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
209 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
210 B5912995 นายพงศธร บุตรหลำ  PE10
211 B5913008 นายกฤษฎา รัตนวิสัย  ChemE10
212 B5913091 นางสาวจิรภรณ์ ดวงตา  Metallurgical Engineering10
213 B5913183 นายพัสกร วงศ์สมศักดิ์  Metallurgical Engineering10
214 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
215 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
216 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
217 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
218 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
219 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
221 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
222 B5913763 นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง  ChemE10
223 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
224 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
225 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
226 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
227 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
228 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน  Metallurgical Engineering10
229 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
230 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
231 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE10
232 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
233 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
234 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
235 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
236 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
237 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
238 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
239 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ  ChemE10
240 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
241 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
242 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
243 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
244 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
245 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
246 B5917204 นายอนุกูล พลศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
249 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
250 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
251 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง  TCE10
252 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
253 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
254 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE10
255 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE10
256 B5918546 นายทรงสิทธิ์ ธรรมนาม  PE10
257 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE10
258 B5918669 นางสาวสุภาวดี มะรังศรี  ChemE10
259 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
260 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering10
261 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
262 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
263 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
264 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
265 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  ChemE10
266 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
268 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
269 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
270 B5921973 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  Metallurgical Engineering10
271 B5922024 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  ChemE10
272 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
273 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
274 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
275 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
276 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์  PE10
277 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว  ChemE10
278 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
279 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
280 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
281 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
282 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE10
283 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
284 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
285 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
286 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
288 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  PE10
289 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE10
290 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
291 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
292 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
293 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE10
294 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
295 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
296 B6029395 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก  N/A10
297 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.