รายชื่อนศ.
รายวิชา701105 : FIRST AID
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก  SPORTS SCIENCE10
2 B5980321 นายชาติชาย กายากุล  SPORTS SCIENCE10
3 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
4 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์  INFORMATION SCIENCE10
6 B5973644 นายสหภาพ สีมาวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B5653188 นางสาวอมราลักษณ์ ไม้เท้าทอง  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5653317 นางสาวโศภิตา ระวีวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 B5523634 นายกันตภัทร อาษารินทร์  ME10
10 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE10
11 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE10
12 B5704736 นางสาวชนิดา อินทรประสาท  MAE10
13 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5708208 นางสาวบุณยาพร บุญอ่วม  ME10
15 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
16 B5714162 นางสาววรรณประภา สุขชาติ  ME10
17 B5715978 นางสาวสุทธิดา ทักขิณาพงศ์  MAE10
18 B5716654 นายธีรพงศ์ อมรวัฒนพงศ์  ME10
19 B5717774 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งติรวัฒน์  CE10
20 B5721054 นายปรัชญา สะมะโน  MAE10
21 B5722877 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  CME10
22 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering10
24 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
25 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
26 B5813117 นายวรากร บุญเผย  Metallurgical Engineering10
27 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering10
28 B5816569 นางสาวโสภา อรไทวรรณ  TCE10
29 B5816682 นางสาวจุฑามาศ อรไทวรรณ  TCE10
30 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
31 B5820269 นางสาวจิราธรณ์ ปัจจัยโคนัง  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.