รายชื่อนศ.
รายวิชา701105 : FIRST AID
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5651689 นางสาวระวิวรรณ พลอาชา  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5651696 นางสาวสวรินทร์ วังบรรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5652150 นางสาววราภรณ์ พันธ์ประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5653089 นางสาวศศิธร สิงขรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5751433 นางสาวชาลิสา เจ้ยทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5751471 นางสาวปรินาห์ เหลาคม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5751662 นางสาวกัญญา สุดดี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5751686 นายพจน์ เรืองพิมาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5752225 นางสาวปัญจพร สนโท  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5752294 นางสาวชลธิชา เพ็งส้ม  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5752485 นางสาวสุดารัตน์ พุทธเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
12 B5752614 นางสาวรวิสรา แสนแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
13 B5752638 นางสาวกฏนันท์ ละครพล  FOOD TECHNOLOGY10
14 B5752652 นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B5752683 นางสาววิลาวัณย์ พานเงิน  FOOD TECHNOLOGY10
16 B5752782 นางสาวจุฑามาศ ดินดำ  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5752799 นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5752881 นางสาวดาราพร รอดสม  FOOD TECHNOLOGY10
19 B5752935 นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5752973 นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5753031 นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์  FOOD TECHNOLOGY10
22 B5753727 นางสาวศุภรดา เหล่าประทาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5754076 นางสาวพิมพกานต์ สร้อยเสน  FOOD TECHNOLOGY10
24 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 B5711277 นายเบญจรงค์ อินวงศ์วรรณ  CPE10
28 B5711512 นายธีระประเสริฐ มีมุ้ย  CPE10
29 B5713837 นางสาวพัทธนันท์ ไกลกลางดอน  CE10
30 B5716982 นายนิพัทธ์ สุปัญญเดชา  CE10
31 B5719631 นายจิรพัฒน์ จั่นสูงเนิน  CE10
32 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
33 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
34 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE10
35 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์  IE10
36 B5814480 นางสาวสุพัตรา เพียซ้าย  IE10
37 B5817146 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่จึง  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.