รายชื่อนศ.
รายวิชา701105 : FIRST AID
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5577736 นายชนุตร์ วงศ์ไตรพิพัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
2 B5973637 นายณฐนน สุนทรพฤกษ์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5600687 นายอดิศักดิ์ วงศ์ชาลี  ME40
4 B5619870 นายไตรสิทธิ์ สกุลดำรงเกียรติ  TCE10
5 B5624652 นายกษม สุขเกษม  TCE10
6 B5701506 นายวีระชน ประวัง  Environmental Engineering10
7 B5701810 นางสาวสินีนาฏ ตุลยธำรงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
8 B5703326 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ  CME10
9 B5703593 นางสาวธณัชชา ฉาไธสง  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5705047 นางสาวสุมาลัย หลอดคำ  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5705436 นางสาวสุนิสา โป๊ะสุวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5706709 นายนันทศักดิ์ เพ็ชรแจ้ง  MAE10
13 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน  CPE10
14 B5707539 นางสาวจิรัตติกาล ทิศรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล  Environmental Engineering10
16 B5707966 นางสาวปาริฉัตร ปานมาศ  TCE10
17 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ  CME10
18 B5708512 นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา  Environmental Engineering10
19 B5708963 นายดิศรณ์ แก้วทองคำ  Electronic Engineering10
20 B5709458 นางสาวหทัยชนก วิริยมานุวงษ์  CPE10
21 B5709762 นายสรเดช บัวทองเอี่ยม  CME10
22 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์  CPE10
23 B5710423 นางสาววิไลลักษณ์ โป้กันยา  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5710836 นางสาวนวพร รัตนจรัสโรจน์  TCE10
25 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์  CPE10
26 B5711154 นายวัชรพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย  ChemE10
27 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์  Environmental Engineering10
28 B5713271 นายธนเสริฐ อัจฉริยวิศรุต  CE10
29 B5715244 นายอรรณพ ศรีลาชัย  CE10
30 B5715640 นายเหมราช หลาบเหมทุม  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5716203 นางสาววรินทร รัตนกมุท  CPE10
32 B5716531 นายภานุพงศ์ มาพรม  CE10
33 B5717798 นายพิสิทธิ์ พรหมชนะ  CE10
34 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์  Metallurgical Engineering10
35 B5718269 นายเอกสิทธิ์ ศิริฟอง  Electronic Engineering10
36 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน  Electronic Engineering10
37 B5719778 นางสาวณัฏฐิกา วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
38 B5719952 นายบดินทร์ อินทรมา  CPE10
39 B5720545 นางสาวพัชรพร สีระวงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5721788 นายปิยณัฐ ทองลาด  Mechatronics Engineering10
41 B5722020 นายภควัต วีระกุล  Automotive Engineering10
42 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี  CPE10
43 B5725236 นายไตรรัตน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
44 B5725410 นายธวัชชัย นิจจะรักษ์  Mechatronics Engineering10
45 B5725663 นายแวรุสลัน มะสาและ  CE10
46 B5828920 นายนันทกิจ วงษ์อินทร์จันทร์  Mechatronics Engineering10
47 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล  Geological Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
48 B5790456 นางสาวเพ็ญนภา สมภิพงษ์  B.N.S.10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
49 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.