รายชื่อนศ.
รายวิชา701105 : FIRST AID
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5672110 นายสนทรรศ ดีขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (NEW VENTURE MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5652518 นางสาวนภัสสร มีรอด  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5654703 นางสาวสุชาดา ฉิมใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5752423 นางสาวสุภาพร หนแสนดี  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5752508 นางสาวทัตตะวัน กาญจนขุนดี  FOOD TECHNOLOGY10
6 B5752843 นางสาวธนาวรรณ เงินบำรุง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5619740 นายชวนากร กองพิมพ์  Automotive Engineering10
9 B5702008 นางสาวเอมอร ประเสริฐ  CME10
10 B5702435 นางสาววาสนา เรืองเอี่ยม  CPE10
11 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE10
12 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
13 B5704699 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง  MAE10
14 B5704750 นายธีรนัย สนโสม  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5705719 นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ  MAE10
16 B5706051 นางสาวรัตติยากร สื่อกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5706112 นางสาวหทัยชนก บำรุงราชภักดี  ME10
18 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
19 B5706501 นายทินภัทร ศรีคำ  CE10
20 B5706860 นางสาวอัจจิมา นาควิลัย  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล  MAE10
22 B5709823 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม  TCE10
23 B5710492 นางสาวจุฑามาศ พรมภักดี  TCE10
24 B5712786 นายธิติวุฒิ บุญวิจิตร  CE10
25 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
26 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก  CPE10
27 B5715138 นายดราทิตย์ มาตราช  CPE10
28 B5715268 นางสาวศรุตยา แสงดาวเรือง  ME10
29 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร  CPE10
30 B5716180 นายพิริยพงศ์ บรรจุสุข  CPE10
31 B5716876 นายวิริยะ พลชัย  TCE10
32 B5716999 นายฉัตรดนัย ปุงคานนท์  TCE10
33 B5717125 นางสาวอภิญญา อัครชาติ  ME10
34 B5719310 นายณัฐวุฒิ วัดไธสง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
35 B5719532 นางสาวปิยะพร เกิดสวัสดิ์  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5720187 นายสันติ กัวประเสริฐ  TCE10
37 B5720231 นางสาวชุติมา ธงไชย  TCE10
38 B5720538 นางสาวปิยนุช บุปผาดี  Transportation Engineering And Logistics10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.