รายชื่อนศ.
รายวิชา525200 : MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME10
2 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก  ME10
3 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
4 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
5 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
6 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
7 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
8 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
9 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME10
10 B5816132 นายนันทพงษ์ คชรณ  ME10
11 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
12 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
13 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
14 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
15 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
16 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
17 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
18 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
19 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
20 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
21 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
22 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
23 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
24 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
25 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
26 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
27 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
28 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
29 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
30 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
31 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
32 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
33 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
34 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
35 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
36 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
37 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
38 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
39 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME10
40 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
41 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
42 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
43 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
44 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
45 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
46 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
47 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
48 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
49 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME10
50 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME10
51 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME10
52 B5917853 นายศุภชัย ปานจะรักษ์  ME60
53 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
54 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
55 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
56 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
57 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
58 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
59 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
60 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
61 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
62 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
63 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
64 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
65 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
66 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
67 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
68 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
69 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.