รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.