รายชื่อนศ.
รายวิชา525200 : MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย  ME10
2 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
3 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
4 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
5 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
6 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
7 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
8 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
9 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
10 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
11 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
12 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
13 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
14 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
15 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
16 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
17 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
18 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
19 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
20 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
21 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
22 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
23 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
24 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
25 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
26 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
27 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
28 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME10
29 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
30 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
31 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
32 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
33 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
34 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
35 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
36 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
37 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
38 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME10
39 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
40 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
41 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
42 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME10
43 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME10
44 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
45 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
46 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
47 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
48 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
49 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
50 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
51 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
52 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
53 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
54 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
55 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
56 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
57 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
58 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
59 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
60 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
61 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
62 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
63 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
64 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.