รายชื่อนศ.
รายวิชา525203 : ENGINEERING DYNAMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์  MAE10
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
4 B5530236 นายพิจิตร สุขเจริญ  ME10
5 B5600069 นายกิตติพงษ์ สิงห์สง่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
8 B5605576 นางสาวโชติกา พันธ์จำนงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล  MAE10
10 B5606542 นางสาวศศิธร สมคะเน  AERONAUTICAL ENGINEERING40
11 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง  MAE10
12 B5606986 นายศุภชัย จิรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING40
13 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
14 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง  IE10
15 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
16 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
17 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
19 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B5614028 นางสาวดวงกมล รักมะณี  AERONAUTICAL ENGINEERING40
21 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
22 B5616466 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี  Agricultural and Food Engineering10
24 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering10
25 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
27 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์  MAE10
28 B5620333 นายแสนพล อินทมล  MAE10
29 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
30 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
31 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
32 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
34 B5702442 นางสาวณัฐพร กันทยศ  Agricultural and Food Engineering10
35 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
36 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
37 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
38 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล  Agricultural and Food Engineering10
39 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ  Agricultural and Food Engineering10
40 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE10
41 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย  Agricultural and Food Engineering10
42 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
43 B5705849 นางสาวกาญจนา เกตุปั้น  IE10
44 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
45 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
46 B5706709 นายนันทศักดิ์ เพ็ชรแจ้ง  MAE10
47 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ  ME10
48 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering10
49 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
50 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
51 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
52 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
53 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
54 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE10
55 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก  IE10
56 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering10
57 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE10
58 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย  Agricultural and Food Engineering10
59 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering10
60 B5718306 นายธาดาพงศ์ หลังสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
61 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Automotive Engineering10
62 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
63 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
64 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
65 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
66 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
67 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร  Agricultural and Food Engineering10
68 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
69 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์  MAE10
70 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME10
71 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
72 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
73 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
74 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
75 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE10
76 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
77 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
78 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
79 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา  MAE10
80 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
81 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
82 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
83 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
84 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
85 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
86 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
87 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
88 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
89 B5807611 นางสาวภาวิกา แก้วกสิกรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
90 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
91 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
92 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
93 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
94 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
95 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
96 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
97 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
98 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
99 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
100 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
101 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
102 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE10
103 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME10
104 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
105 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
106 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
107 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE10
108 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข  MAE10
109 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
110 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
111 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
112 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
113 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
114 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
115 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
116 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
117 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
118 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering10
119 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
120 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
124 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
125 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
126 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
127 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
128 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง  Agricultural and Food Engineering10
129 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
130 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
131 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
132 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering10
133 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
134 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
135 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME10
136 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
137 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
138 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
139 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME10
140 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
141 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
142 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
143 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
144 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
145 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
146 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
147 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
148 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี  MAE10
149 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.