รายชื่อนศ.
รายวิชา617337 : MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.