รายชื่อนศ.
รายวิชา617315 : NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
69 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
70 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
71 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
72 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
74 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
75 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
77 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
78 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
79 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
80 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
81 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
82 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
83 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
85 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
86 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
87 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
88 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
89 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
90 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
91 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
92 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
93 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
94 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
95 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
96 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
97 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
98 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
99 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
100 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
101 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
102 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
103 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
104 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
105 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
107 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
108 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
109 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
110 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
111 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
112 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
113 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
114 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
115 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
116 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
118 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
119 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
120 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
121 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
122 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
123 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
124 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
125 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
126 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
127 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
128 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
129 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
130 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
131 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
132 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
134 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
135 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
136 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
138 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
140 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
141 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
142 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
144 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
145 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
146 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
147 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
148 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
149 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
150 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
152 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
153 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
154 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
156 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
157 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
158 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
159 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
160 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
161 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
162 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
163 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
164 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
165 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
166 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
167 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
168 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
169 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
171 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
173 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
174 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
176 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
177 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
178 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
179 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
180 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
181 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
182 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
183 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
184 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
185 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
187 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
188 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
189 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
191 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
194 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
196 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
199 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
202 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
205 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
206 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
208 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
210 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
212 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
214 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
215 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
216 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
217 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
218 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
219 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
221 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
222 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
223 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
224 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
226 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
227 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
228 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
230 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
232 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
233 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.