รายชื่อนศ.
รายวิชา617439 : WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
68 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
69 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
70 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
71 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
72 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
73 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
74 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
75 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
78 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
79 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
80 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
81 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
82 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
83 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
85 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
87 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
88 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.