รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.