รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ  SPORTS SCIENCE10
2 B5980024 นายสิทธิพล เรืองชัย  SPORTS SCIENCE10
3 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี  SPORTS SCIENCE10
4 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
5 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
6 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์  SPORTS SCIENCE10
7 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม  SPORTS SCIENCE10
8 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์  SPORTS SCIENCE10
9 B5980093 นางสาวนิตยา มาโสมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
10 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
11 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
12 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง  SPORTS SCIENCE10
13 B5980154 นางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช  SPORTS SCIENCE10
14 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี  SPORTS SCIENCE10
15 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
16 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว  SPORTS SCIENCE10
17 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด  SPORTS SCIENCE10
18 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา  SPORTS SCIENCE10
19 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์  SPORTS SCIENCE10
20 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
21 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์  SPORTS SCIENCE10
22 B5980253 นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลา  SPORTS SCIENCE10
23 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
24 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ  SPORTS SCIENCE10
25 B5980284 นางสาวมัลลิกา สุขยานุดิษฐ  SPORTS SCIENCE10
26 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก  SPORTS SCIENCE10
27 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง  SPORTS SCIENCE10
28 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี  SPORTS SCIENCE10
29 B5980321 นายชาติชาย กายากุล  SPORTS SCIENCE10
30 B5980338 นางสาวปิยะนุช ชูราษี  SPORTS SCIENCE10
31 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์  SPORTS SCIENCE10
32 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
33 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย  SPORTS SCIENCE10
34 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย  SPORTS SCIENCE10
35 B5980413 นายภัทรชัย ภู่สุข  SPORTS SCIENCE10
36 B5980437 นายกฤษณะ พรมเสนสา  SPORTS SCIENCE10
37 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์  SPORTS SCIENCE10
38 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี  SPORTS SCIENCE10
39 B5980475 นางสาวชลธิชา มีเพชร  SPORTS SCIENCE10
40 B5980482 นายธีรศักดิ์ แดงดี  SPORTS SCIENCE60
41 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน  SPORTS SCIENCE10
42 B5980512 นายชนพิพัฒน์ สารา  SPORTS SCIENCE10
43 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ  SPORTS SCIENCE10
44 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร  SPORTS SCIENCE10
45 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า  SPORTS SCIENCE10
46 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว  SPORTS SCIENCE10
47 B5980567 นางสาวณัฐพร จันทะคัด  SPORTS SCIENCE10
48 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์  SPORTS SCIENCE10
49 B5980604 นายปรเมศวร์ ศรีมงคล  SPORTS SCIENCE10
50 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ  SPORTS SCIENCE10
51 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม  SPORTS SCIENCE10
52 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ  SPORTS SCIENCE10
53 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
54 B5980956 นายอภิธน ครองธรรม  SPORTS SCIENCE10
55 B5980994 นายภูริช ทองดา  SPORTS SCIENCE10
56 B5981076 นายกิตติภูมิ แขกช้อย  SPORTS SCIENCE10
57 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัย  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.