รายชื่อนศ.
รายวิชา204403 : INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5670123 นายปณพันธ์ จันทรทีประ  INFORMATION SCIENCE10
2 B5770199 นายทรงสิทธิ์ แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE10
3 B5770243 นายมโนมัย โพธิ์คล้าย  INFORMATION SCIENCE10
4 B5770250 นายภูมิภัทร กล้าหาญ  INFORMATION SCIENCE10
5 B5770595 นางสาวปรัชญาภรณ์ ยันตะบุษย์  INFORMATION SCIENCE10
6 B5770762 นายธนา จันทราช  INFORMATION SCIENCE10
7 B5770915 นายชติภูมิ ชาญชัยภูวดล  INFORMATION SCIENCE10
8 B5771028 นายสุรศักดิ์ ศรีดาแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
9 B5771097 นายเฌอ แก้วนุ่น  INFORMATION SCIENCE10
10 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม  INFORMATION SCIENCE10
11 B5771691 นางสาวเรณุกา อึ้งทรงตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
12 B5771820 นายพีรวัฒน์ สมตน  INFORMATION SCIENCE10
13 B5771912 นายสุเมธ กระแสโสม  INFORMATION SCIENCE10
14 B5771950 นางสาวชุติกาญจน์ เชิงชวโน  INFORMATION SCIENCE10
15 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร  INFORMATION SCIENCE10
16 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ  INFORMATION SCIENCE10
17 B5773954 นางสาวเหมสุดา เห็มทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
18 B5773961 นางสาวชลันดา แจ่มวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5774128 นายธนกิจ เชวงวงศ์สิน  INFORMATION SCIENCE10
20 B5774487 นางสาวพรพิมล พรมเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
21 B5774500 นายนุมาน อาเซ็งบาราแม  INFORMATION SCIENCE10
22 B5870141 นางสาวจินต์จุฑา ไผ่โคกสูง  INFORMATION SCIENCE10
23 B5870226 นายอนุกรน์ บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
24 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
25 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
26 B5870325 นางสาวศิริลักษณ์ โซ่เงิน  INFORMATION SCIENCE10
27 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
28 B5870356 นางสาวกนกวรรณ สายเพชร  INFORMATION SCIENCE10
29 B5870363 นายวัชรพันธ์ แสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE10
30 B5870370 นายหฤษฎ์ เนาว์ช้าง  INFORMATION SCIENCE10
31 B5870400 นางสาวศศิวิมล นวลจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
32 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี  INFORMATION SCIENCE10
33 B5870424 นางสาวธิติยา พึ่งอินทร์  INFORMATION SCIENCE10
34 B5870462 นายรักเกียรติ อ่อนวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
35 B5870486 นายกษิดิศ เจืออรุณ  INFORMATION SCIENCE10
36 B5870493 นางสาวปิยภรณ์ สิทธิพัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
37 B5870523 นางสาวพิมพ์ชนก กุลเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
38 B5870530 นางสาวอนงค์นาถ แซะจอหอ  INFORMATION SCIENCE10
39 B5870585 นายธีรพล พลดอน  INFORMATION SCIENCE10
40 B5870592 นางสาวจริยา สุนันทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
41 B5870608 นางสาววริศรา ไชยวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
42 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
43 B5870653 นายพีรพล พาขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
44 B5870677 นางสาวปัทมวรรณ เตียนพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
45 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา  INFORMATION SCIENCE10
46 B5870752 นายเกดิต สื่อกลาง  INFORMATION SCIENCE10
47 B5870776 นายอภิเชษฐ์ หงษา  INFORMATION SCIENCE10
48 B5870783 นายจิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์  INFORMATION SCIENCE10
49 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ  INFORMATION SCIENCE10
50 B5870806 นางสาวนุศรา อนันตวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
51 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล  INFORMATION SCIENCE10
52 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา  INFORMATION SCIENCE10
53 B5870899 นางสาวปิยะภรณ์ พนมเริงไชย  INFORMATION SCIENCE10
54 B5870912 นางสาวสุกัญญา แซ่เลี้ยง  INFORMATION SCIENCE10
55 B5870950 นางสาวทราย ปิ่นเงิน  INFORMATION SCIENCE10
56 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์  INFORMATION SCIENCE10
57 B5870998 นางสาวรติรัตน์ มั่งเรืองสกุล  INFORMATION SCIENCE10
58 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
59 B5871032 นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
60 B5871049 นายสัณหณัฐ หลวงเทพ  INFORMATION SCIENCE10
61 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
62 B5871070 นายศักดิพัฒน์ เตียวศิริทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
63 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง  INFORMATION SCIENCE10
64 B5871117 นางสาววรรณพร สิงห์ขาว  INFORMATION SCIENCE10
65 B5871148 นางสาวอนุธิดา สีนาด  INFORMATION SCIENCE10
66 B5871162 นางสาวฉัตรกมล ป้องเขตต์  INFORMATION SCIENCE10
67 B5871193 นายสุวจักร กิติศรีวรพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
68 B5871209 นายเกริกชัย อัศวเกษมสุข  INFORMATION SCIENCE10
69 B5871230 นางสาวอมิตา โตมาซา  INFORMATION SCIENCE10
70 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต  INFORMATION SCIENCE10
71 B5871339 นางสาวสุมาลี สาวิกัน  INFORMATION SCIENCE10
72 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ  INFORMATION SCIENCE10
73 B5871407 นางสาวสรัลยา แจวศรีทอง  Not Yet Specified10
74 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง  INFORMATION SCIENCE10
75 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส  INFORMATION SCIENCE10
76 B5871544 นายณภัทร พิพิธกุล  Not Yet Specified10
77 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
78 B5871667 นางสาวศิริรัตน์ ไม่หวั่น  INFORMATION SCIENCE10
79 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
80 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ  INFORMATION SCIENCE10
81 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์  INFORMATION SCIENCE10
82 B5871810 นางสาวสุดารัตน์ ประสมมูล  INFORMATION SCIENCE10
83 B5871872 นางสาวณัฐวดี ทัดใหม่  INFORMATION SCIENCE10
84 B5871957 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง  INFORMATION SCIENCE10
85 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ  INFORMATION SCIENCE10
86 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง  INFORMATION SCIENCE10
87 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก  INFORMATION SCIENCE10
88 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
89 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
90 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน  INFORMATION SCIENCE10
91 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
92 B5873845 นายภานุวัฒน์ มหานิล  INFORMATION SCIENCE10
93 B5873920 นายภัทรพงศ์ พรประสิทธิ์  Not Yet Specified10
94 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา  INFORMATION SCIENCE10
95 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด  INFORMATION SCIENCE10
96 B5874088 นางสาวอชิรญา นรานุภาพ  INFORMATION SCIENCE10
97 B5874712 นายรัฐพงษ์ สกุลกลาง  INFORMATION SCIENCE10
98 B5874729 นายอนรรฆพล ปรีชานนท์  INFORMATION SCIENCE10
99 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี  INFORMATION SCIENCE10
100 B5874767 นางสาวภาวิตา มงคลอำนวย  INFORMATION SCIENCE10
101 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ  INFORMATION SCIENCE10
102 B5874828 นางสาวชุลีพร ไชยสน  INFORMATION SCIENCE10
103 B5874842 นางสาวมาริษา โมรานอก  INFORMATION SCIENCE10
104 B5973606 นายกษิดิศ เกิดสาท  Not Yet Specified10
105 B5973613 นายภาคิน เจียมเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
106 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.