รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5618484 นายนิธิศ สุดงาม  CPE10
2 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง  CPE10
3 B5722204 นายฤทธิไกร พักดี  CPE10
4 B5725632 นายอีลียัส สาเม๊าะ  CPE10
5 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์  CPE10
6 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง  CPE10
7 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์  CPE10
8 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE10
9 B5805808 นายศุภสัณห์ ขวัญชู  CPE10
10 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์  CPE10
11 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า  CPE10
12 B5806966 นายกันตพัฒน์ สิริกาญจนาทัศน์  CPE10
13 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE10
14 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี  CPE10
15 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน  CPE10
16 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว  CPE10
17 B5812035 นายเตวิช พรมกอง  CPE10
18 B5812158 นายพีรพล จันทะแจ่ม  CPE10
19 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล  CPE10
20 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
21 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา  CPE10
22 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา  CPE10
23 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล  CPE10
24 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์  CPE10
25 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE10
26 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล  CPE10
27 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์  CPE10
28 B5814725 นายณัฐพงษ์ พัลวัล  CPE10
29 B5814855 นายเจษฎากร อัครไพบูลย์โรจน์  CPE10
30 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์  CPE10
31 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น  CPE10
32 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา  CPE10
33 B5814992 นายศุภวิชญ์ ฐิตะภาส  CPE10
34 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์  CPE10
35 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา  CPE10
36 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน  CPE10
37 B5815081 นายอภิชาติ ภู่หมื่นไวย  CPE10
38 B5823703 นายคมศร โพธิ์ดม  CPE10
39 B5823826 นายสุรเชษฐ เจริญสุข  CPE10
40 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE10
41 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน  CPE10
42 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE10
43 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
44 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก  CPE10
45 B5852239 นางสาวณัฐพัชร์ บุญการุณ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.