รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE
2 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด  CPE
3 B5535002 นายขจรศักดิ์ จิตกระเสริม  CPE
4 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์  CPE
5 B5800018 นางสาววรรษมน พงษ์สุพรรณ  CPE
6 B5800032 นายคณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน  CPE
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ  CPE
8 B5803170 นางสาวสาธินี อู๋อ่อน  CPE
9 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร  CPE
10 B5805365 นางสาวจตุพร กิจชวลิต  CPE
11 B5805921 นางสาวชมพูนุท อ่อนสกุล  CPE
12 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE
13 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE
14 B5806294 นายสราวุธ จินดาแป้น  CPE
15 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE
16 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE
17 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต  CPE
18 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE
19 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม  CPE
20 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE
21 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE
22 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE
23 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์  CPE
24 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
25 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE
26 B5811656 นางสาวเขมิกา ฉัตรแก้ว  CPE
27 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก  CPE
28 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE
29 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก  CPE
30 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE
31 B5814701 นายวรพจน์ หงษ์คำ  CPE
32 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย  CPE
33 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE
34 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง  CPE
35 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์  CPE
36 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด  CPE
37 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์  CPE
38 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ  CPE
39 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ  CPE
40 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE
41 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE
42 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE
43 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE
44 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.