รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE10
2 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด  CPE10
3 B5535002 นายขจรศักดิ์ จิตกระเสริม  CPE10
4 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์  CPE10
5 B5800018 นางสาววรรษมน พงษ์สุพรรณ  CPE10
6 B5800032 นายคณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน  CPE10
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ  CPE10
8 B5803170 นางสาวสาธินี อู๋อ่อน  CPE10
9 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร  CPE10
10 B5805365 นางสาวจตุพร กิจชวลิต  CPE10
11 B5805921 นางสาวชมพูนุท อ่อนสกุล  CPE10
12 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE10
13 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
14 B5806294 นายสราวุธ จินดาแป้น  CPE10
15 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE10
16 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE10
17 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต  CPE10
18 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE10
19 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม  CPE10
20 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE10
21 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE10
22 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
23 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์  CPE10
24 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE10
25 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
26 B5811656 นางสาวเขมิกา ฉัตรแก้ว  CPE10
27 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก  CPE10
28 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
29 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก  CPE10
30 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE10
31 B5814701 นายวรพจน์ หงษ์คำ  CPE10
32 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย  CPE10
33 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE10
34 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง  CPE10
35 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์  CPE10
36 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด  CPE10
37 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์  CPE10
38 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ  CPE10
39 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ  CPE10
40 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE10
41 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
42 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE10
43 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
44 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.