รายชื่อนศ.
รายวิชา527213 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600243 นางสาวสุภาพร น้อยธิ  Electronic Engineering10
2 B5606306 นางสาวเอมวิกา นาคฤทธิ์  TCE40
3 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์  Electronic Engineering10
4 B5623280 นางสาวทิวาภรณ์ โฉมศรี  Electronic Engineering10
5 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์  Electronic Engineering10
6 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ  Electronic Engineering10
7 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน  Electronic Engineering10
8 B5722846 นางสาววนิดา มะขยัน  Electronic Engineering10
9 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE10
10 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
11 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร  Electronic Engineering10
12 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์  TCE10
13 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
14 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE10
15 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
16 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE10
17 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE10
18 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE10
19 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE10
20 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE10
21 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE10
22 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering10
23 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์  Electronic Engineering10
24 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล  Electronic Engineering10
25 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
26 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร  TCE10
27 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
28 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล  TCE10
29 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE10
30 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
31 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
32 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering10
33 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
34 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
35 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
36 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
37 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
38 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง  TCE10
39 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
40 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
41 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด  TCE10
42 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
43 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
44 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
45 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่  TCE10
46 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE10
47 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
48 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
49 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
50 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE10
51 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
52 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
53 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
54 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE10
55 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
56 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
57 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก  Electronic Engineering10
58 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
59 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
60 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
61 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
62 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE10
63 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
64 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
65 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
66 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
67 B5905010 นายณภัฒร์ สุวรรณศร  TCE10
68 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
69 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
70 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
71 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
72 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ  TCE10
73 B5905973 นายชานล สอนประสม  TCE10
74 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
75 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์  TCE10
76 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
77 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering10
78 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
79 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
80 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
81 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
82 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE10
83 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
84 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE10
85 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering10
86 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
87 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
88 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง  TCE10
89 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
90 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ  TCE10
91 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering10
92 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE10
93 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
94 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE10
95 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์  TCE10
96 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
97 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering10
98 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering10
99 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
100 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering10
101 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
102 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering10
103 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
104 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE10
105 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
106 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา  TCE10
107 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
108 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
109 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
110 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE10
111 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
112 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
113 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด  TCE10
114 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE10
115 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering10
116 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
117 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา  TCE10
118 B5913343 นายกัณหา มากมูล  TCE10
119 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์  TCE10
120 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
121 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE10
122 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE10
123 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
124 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง  TCE10
125 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ  TCE10
126 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE10
127 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
128 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
129 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
130 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE10
131 B5914722 นายเกียรติศักดิ์ หอมบุญ  TCE10
132 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
133 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
134 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน  TCE10
135 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว  TCE10
136 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
137 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering10
138 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง  TCE10
139 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE10
140 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
141 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า  TCE10
142 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
143 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering10
144 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
145 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE10
146 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี  TCE10
147 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
148 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ  TCE10
149 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE10
150 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
151 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
152 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี  TCE10
153 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE10
154 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE10
155 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ  TCE10
156 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE10
157 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
158 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE10
159 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน  TCE10
160 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
161 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE10
162 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE10
163 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท  TCE10
164 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง  TCE10
165 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
166 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
167 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
168 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง  TCE10
169 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE10
170 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง  TCE10
171 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ  TCE10
172 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
173 B5919444 นายวรินธร ชมแสง  TCE10
174 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
175 B5919536 นางสาวณัฐมน เงินดี  Electronic Engineering10
176 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
177 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
178 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
179 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
180 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
181 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering10
182 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering10
183 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
184 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
185 B5919666 นายอรุชา ทุ่งสง  Electronic Engineering10
186 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
187 B5919680 นายวรพงศ์ บุญประกอบ  Electronic Engineering10
188 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering10
189 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
190 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
191 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
192 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง  TCE10
193 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE10
194 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE10
195 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย  TCE10
196 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
197 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา  TCE10
198 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
199 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
200 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว  TCE10
201 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์  TCE10
202 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
203 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่  Electronic Engineering10
204 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร  TCE10
205 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
206 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
207 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
208 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
209 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE10
210 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น  TCE10
211 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ  TCE10
212 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
213 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE10
214 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง  TCE10
215 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา  Electronic Engineering10
216 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering10
217 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
218 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE10
219 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
220 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE10
221 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.