รายชื่อนศ.
รายวิชา618414 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561155 นางสาวอังคณา เบญจศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
2 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
3 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
4 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
5 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
6 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
7 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
8 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
9 B5660568 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
10 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
11 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
12 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
13 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
14 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
15 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
16 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
17 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
18 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
19 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
20 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
21 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
22 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
23 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
24 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
25 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
26 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
27 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
28 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
29 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.