รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
2 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
3 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
4 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
5 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering10
6 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
7 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
8 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
9 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
10 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering10
11 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก  Automotive Engineering10
12 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
13 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
14 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
15 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
16 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
17 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
18 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
19 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
20 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
21 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
22 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
23 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
24 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
25 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
26 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
27 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
28 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
29 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
30 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
31 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering10
32 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
33 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
34 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
35 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
36 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
37 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
38 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
39 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
40 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
41 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
42 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
43 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
44 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
45 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
46 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
47 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
48 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
49 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
50 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.