รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5604357 นางสาวปติญญา ปาระมี  MAE10
2 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
3 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์  MAE10
4 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
5 B5623105 นางสาวอลิสา จากสถาน  MAE10
6 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์  MAE10
7 B5704583 นางสาวสิรินธร ดรที  MAE10
8 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
9 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
10 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง  MAE10
11 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ  MAE10
12 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
13 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
14 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
15 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE10
16 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
17 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE10
18 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE10
19 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด  MAE10
20 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
21 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE10
22 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา  MAE10
23 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์  MAE10
24 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
25 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
26 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE10
27 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE10
28 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
29 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
30 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
31 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร  MAE10
32 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
33 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล  MAE10
34 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
35 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE10
36 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
37 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE10
38 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
39 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
40 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
41 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE10
42 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE10
43 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE10
44 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE10
45 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering10
46 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
47 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
48 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.