รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5680542 นายสหรัฐ แสงไชย  MAE10
2 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.