รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5444458 นางสาววนิภา ไชยกลาง  CME10
2 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
3 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก  MAE10
4 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร  MAE10
5 B5702008 นางสาวเอมอร ประเสริฐ  CME10
6 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
7 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
8 B5708598 นายวันเฉลิม คำดี  MAE10
9 B5709120 นายวิศวกร วิลา  Automotive Engineering10
10 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
11 B5715206 นางสาวณิชกานต์ ประเทพา  MAE10
12 B5723447 นายวศิน วิโรจน์รัตนชัย  Automotive Engineering10
13 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
14 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด  MAE10
15 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
16 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี  MAE10
17 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
18 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
19 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
20 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
21 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
22 B5809615 นายชลกร อ่อนมา  MAE10
23 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
24 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
25 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
26 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE10
27 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
28 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข  MAE10
29 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง  MAE10
30 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
31 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
32 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
33 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
34 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
36 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.