รายชื่อนศ.
รายวิชา102113 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์  MATHEMATICS10
2 B5980666 นายชวิศ พงศาวกูล  Chemistry (Honors Program)10
3 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา  MATHEMATICS10
4 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
5 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
6 B5980703 นางสาวนภาพร มั่งมี  BIOLOGY (Honors Program)10
7 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม  physic (Honors Program)10
8 B5980727 นายเทเลอร์ แยน  physic (Honors Program)10
9 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร  physic (Honors Program)10
10 B5980758 นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย  BIOLOGY10
11 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์  physic (Honors Program)10
12 B5980772 นายวรภัทร ขันโคกกรวด  BIOLOGY (Honors Program)10
13 B5980789 นางสาวภัทรมน ภู่ภัทรางค์  Chemistry (Honors Program)10
14 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ  BIOLOGY (Honors Program)10
15 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท  MATHEMATICS (Honors Program)10
16 B5980819 นายธนชิต จินาพร  Chemistry (Honors Program)10
17 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล  physic (Honors Program)10
18 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์  MATHEMATICS10
19 B5980857 นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร  BIOLOGY (Honors Program)10
20 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต  MATHEMATICS10
21 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ  physic (Honors Program)10
22 B5980895 นายวันเฉลิม รัตนลมูล  N/A60
23 B5980901 นายศิริมงคล อาญาเมือง  Chemistry (Honors Program)10
24 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์  physic (Honors Program)10
25 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ  physic (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
26 B5557424 นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5558902 นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด  FOOD TECHNOLOGY10
28 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B5523863 นายบุญเดช ธรรมอารีย์  ChemE10
30 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน  Geological Engineering10
31 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
32 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ  Geological Engineering10
33 B5701438 นายกันตินันท์ อะโรคา  Geological Engineering10
34 B5701445 นางสาวอรจิรา ทองอินทร์  Geological Engineering10
35 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา  Geological Engineering10
36 B5827862 นางสาวทัตติยา ชื่นชัยภูมิ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.