รายชื่อนศ.
รายวิชา618414 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5567942 นางสาวสุณิสา กระแจะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
2 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
3 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
4 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
5 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
7 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
8 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
9 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
10 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
11 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
12 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
13 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
14 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
15 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
16 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
17 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
18 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
19 B5661503 นางสาวรุจิรา ชัยบิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
20 B5661640 นางสาวลินดา คันทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
21 B5661701 นางสาวนิภาพร โมธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
22 B5661732 นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
23 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
24 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
25 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.