รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660049 นางสาวภัทรียา แก้วบุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5660421 นางสาวศุภศิริ ศิริขันธ์แสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5660544 นางสาววโรปรางค์ ขาวงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5660650 นายเรวัฒน์ เลพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5660704 นางสาวปภัสสร เสริมผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5660827 นางสาวกรกนก บุพศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5660971 นางสาวอนุธิดา สันโดษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5661176 นางสาวสุวนันท์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5661657 นางสาวนิตยา ทองก้านเหลือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5661817 นางสาวพัชราพร สำรวมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5661862 นายอนิรุจน์ นามแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5663286 นางสาวอรทัย เอื้อศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5663309 นางสาวขณิฐา โพธิขำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5663651 นางสาวสุธิมา โรจน์บุญถึง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.