รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660049 นางสาวภัทรียา แก้วบุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5660421 นางสาวศุภศิริ ศิริขันธ์แสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5660544 นางสาววโรปรางค์ ขาวงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5660650 นายเรวัฒน์ เลพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5660704 นางสาวปภัสสร เสริมผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5660971 นางสาวอนุธิดา สันโดษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5661176 นางสาวสุวนันท์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5661206 นางสาวปนัดดา ภมะราภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5661329 นายพิชิต พลเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5661657 นางสาวนิตยา ทองก้านเหลือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5661817 นางสาวพัชราพร สำรวมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5663194 นางสาวกัญญาณัฐ กีรติเมธี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5663286 นางสาวอรทัย เอื้อศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5663309 นางสาวขณิฐา โพธิขำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.