รายชื่อนศ.
รายวิชา618412 : ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5660315 นางสาวอมรรัตน์ พรมคำบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5661640 นางสาวลินดา คันทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5663057 นางสาวเกศกนก ถนอมศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5663439 นางสาวอารยา เรืองสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5663453 นางสาววราภรณ์ ปันคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.