รายชื่อนศ.
รายวิชา618346 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5762569 นายศรายุทธ งามคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.