รายชื่อนศ.
รายวิชา617315 : NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5661442 นางสาวจิราพร ศรีถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5663576 นางสาวกานต์ เขียวอ่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
66 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
67 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
69 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
70 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
71 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
72 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
73 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
74 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
75 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
76 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
77 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
78 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
79 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
80 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
81 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
82 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
83 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
84 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
85 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
86 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
87 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
88 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
89 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
90 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
91 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
92 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
93 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
94 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
95 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
96 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
97 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
98 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
99 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
100 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
101 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
102 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
103 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
104 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
105 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
106 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
107 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
108 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
109 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
110 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
111 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
112 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
113 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
114 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
115 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
116 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
117 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
118 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
119 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
120 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
121 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
122 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
123 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
124 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
125 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
126 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
127 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
128 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
129 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
130 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
131 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
132 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
133 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
134 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
135 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
136 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
137 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
138 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
139 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
140 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
141 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
142 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
143 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
144 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
145 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
146 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
147 B5762569 นายศรายุทธ งามคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
148 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
149 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
150 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
151 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
152 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
153 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
154 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
155 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
156 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
157 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
158 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
159 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
160 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
161 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
162 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
163 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
164 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
165 B5762781 นางสาวอภิญญา บุญวิรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
166 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
167 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
168 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
169 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
170 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
171 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
172 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
173 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
174 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
176 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
177 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
178 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
179 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
180 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
181 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
182 B5762958 นางสาววรัญญา หรพูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
183 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
184 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
185 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
186 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
187 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
188 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
189 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
190 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
191 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
195 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
196 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
197 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
199 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
200 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
202 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
206 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.