รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
2 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
3 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูง  SPORTS SCIENCE10
4 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรัน  SPORTS SCIENCE10
5 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคล  SPORTS SCIENCE10
6 B5880560 นางสาวจิรัตติกาล คะมะโน  SPORTS SCIENCE10
7 B5880577 นายธีรวัฒน์ แดนมะตาม  SPORTS SCIENCE10
8 B5880584 นางสาวณัฐยา นาคอุ่น  SPORTS SCIENCE10
9 B5880683 นางสาวเจนิชดา สว่างเนตร  SPORTS SCIENCE10
10 B5880799 นางสาวศิริลักษณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE10
11 B5880805 นางสาวนุชนาฏ สงเนย  SPORTS SCIENCE10
12 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์  SPORTS SCIENCE10
13 B5880898 นายสุรเดช งดสันเทียะ  SPORTS SCIENCE10
14 B5880959 นางสาวมณีวรรณ ผาสุข  SPORTS SCIENCE10
15 B5880973 นายชัยธวัช ช่วงสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
16 B5881000 นายอเนชา ราชตราชู  SPORTS SCIENCE10
17 B5881055 นายปรินทร เศวตชัยกุล  SPORTS SCIENCE10
18 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์  SPORTS SCIENCE10
19 B5881086 นายบุญลักษณ์ ยามา  SPORTS SCIENCE10
20 B5881130 นางสาวศิริลักษณ์ พยัคฆมาก  SPORTS SCIENCE10
21 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์  SPORTS SCIENCE10
22 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต  SPORTS SCIENCE10
23 B5881246 นางสาวนิติยา ขันณะราย์  SPORTS SCIENCE10
24 B5881307 นายสิทธิโชค ศรีอาภรณ์  SPORTS SCIENCE10
25 B5881321 นายธนวินท์ ประกอบนันท์  SPORTS SCIENCE10
26 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ  SPORTS SCIENCE10
27 B5980024 นายสิทธิพล เรืองชัย  SPORTS SCIENCE10
28 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี  SPORTS SCIENCE10
29 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
30 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
31 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์  SPORTS SCIENCE10
32 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม  SPORTS SCIENCE10
33 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์  SPORTS SCIENCE10
34 B5980093 นางสาวนิตยา มาโสมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
35 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
36 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
37 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง  SPORTS SCIENCE10
38 B5980154 นางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช  SPORTS SCIENCE10
39 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี  SPORTS SCIENCE10
40 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
41 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว  SPORTS SCIENCE10
42 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด  SPORTS SCIENCE10
43 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา  SPORTS SCIENCE10
44 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์  SPORTS SCIENCE10
45 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
46 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์  SPORTS SCIENCE10
47 B5980253 นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลา  SPORTS SCIENCE10
48 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
49 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ  SPORTS SCIENCE10
50 B5980284 นางสาวมัลลิกา สุขยานุดิษฐ  SPORTS SCIENCE10
51 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก  SPORTS SCIENCE10
52 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง  SPORTS SCIENCE10
53 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี  SPORTS SCIENCE10
54 B5980321 นายชาติชาย กายากุล  SPORTS SCIENCE10
55 B5980338 นางสาวปิยะนุช ชูราษี  SPORTS SCIENCE10
56 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์  SPORTS SCIENCE10
57 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
58 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย  SPORTS SCIENCE10
59 B5980390 นายธนากร แก้วดวงเล็ก  SPORTS SCIENCE10
60 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย  SPORTS SCIENCE10
61 B5980413 นายภัทรชัย ภู่สุข  SPORTS SCIENCE10
62 B5980437 นายกฤษณะ พรมเสนสา  SPORTS SCIENCE10
63 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์  SPORTS SCIENCE10
64 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี  SPORTS SCIENCE10
65 B5980475 นางสาวชลธิชา มีเพชร  SPORTS SCIENCE10
66 B5980482 นายธีรศักดิ์ แดงดี  SPORTS SCIENCE10
67 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน  SPORTS SCIENCE10
68 B5980512 นายชนพิพัฒน์ สารา  SPORTS SCIENCE10
69 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ  SPORTS SCIENCE10
70 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร  SPORTS SCIENCE10
71 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า  SPORTS SCIENCE10
72 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว  SPORTS SCIENCE10
73 B5980567 นางสาวณัฐพร จันทะคัด  SPORTS SCIENCE10
74 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์  SPORTS SCIENCE10
75 B5980598 นางสาวปวันรัตน์ แสงชัยรุ่งไพศาล  SPORTS SCIENCE10
76 B5980604 นายปรเมศวร์ ศรีมงคล  SPORTS SCIENCE10
77 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ  SPORTS SCIENCE10
78 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม  SPORTS SCIENCE10
79 B5980635 นายจิรานุวัฒน์ รักพ่วง  SPORTS SCIENCE10
80 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ  SPORTS SCIENCE10
81 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
82 B5980956 นายอภิธน ครองธรรม  SPORTS SCIENCE10
83 B5980994 นายภูริช ทองดา  SPORTS SCIENCE10
84 B5981076 นายกิตติภูมิ แขกช้อย  SPORTS SCIENCE10
85 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
86 B5651825 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
87 B5750283 นางสาวภัทรวรรณ ปะระใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
88 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
89 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
90 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
91 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
92 B5853878 นางสาวจันทิมาภรณ์ แห้วดี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
93 B5854400 นายสุชาครีย์ หวังกลุ่มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
94 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
95 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
96 B5953189 นายอินทร ศรีวัฒนกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
97 B5329267 นายนรงฤทธิ์ อรัญถิตย์  IE10
98 B5427437 นายอรรถพร จันทรโฮง  Automotive Engineering10
99 B5444458 นางสาววนิภา ไชยกลาง  CME10
100 B5445004 นายอภิวัฒน์ ศรีเตชะ  Transportation Engineering And Logistics10
101 B5446360 นางสาวสุฑามาศ แสนศรี  CME10
102 B5515288 นางสาวเปรมฤดี จำนงค์สุข  EE10
103 B5520534 นางสาวทิตยาภรณ์ ดับโศรก  CME10
104 B5537082 นายนิเวศน์ ชาติวงษ์  EE10
105 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
106 B5542673 นางสาวหชากร ไสยชาติ  CME10
107 B5543724 นายศุภวิชญ์ เงินมาก  IE10
108 B5603572 นางสาวสุวนันท์ พิมโคตร  CME10
109 B5606498 นางสาวณัฐพร ภู่ระย้า  CME10
110 B5612079 นายกิตติศักดิ์ พลมณี  Electronic Engineering10
111 B5613533 นายณัฐพล วรรณสิงห์  ME10
112 B5616756 นางสาวพิชญานิน ขอนเดื่อ  Transportation Engineering And Logistics10
113 B5620333 นายแสนพล อินทมล  MAE10
114 B5624393 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล  Agricultural and Food Engineering10
115 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
116 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
117 B5708512 นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา  Environmental Engineering10
118 B5715923 นายณัฐวุฒิ เป็นไทย  TOOL ENGINEERING10
119 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์  CPE10
120 B5802067 นายภัทรดนัย โพธิ์ลา  Agricultural and Food Engineering10
121 B5803323 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CPE10
122 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
123 B5803842 นางสาวนันทนา รักษาภักดิ์  Environmental Engineering10
124 B5804276 นางสาวปลายฟ้า ชังจอหอ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
125 B5804801 นายเนติวัฒน์ บุญทศ  Environmental Engineering10
126 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
127 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
128 B5807512 นายศิวะ กรพิทักษ์  TOOL ENGINEERING10
129 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
130 B5807741 นายกันตภณ ช่างยันต์  PE10
131 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
132 B5810352 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Agricultural and Food Engineering10
133 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
134 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์  CPE10
135 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์  TCE10
136 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ  Environmental Engineering10
137 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง  Electronic Engineering10
138 B5823048 นายจิรายุส บุตรเรือง  IE10
139 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
140 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
141 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
142 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
143 B5827763 นายวีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง  CPE10
144 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก  Electronic Engineering10
145 B5828050 นายอานนท์ ญาติจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
146 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
147 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว  Environmental Engineering10
148 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
149 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน  Transportation Engineering And Logistics10
150 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
151 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
152 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ  CPE10
153 B5904112 นายดุสิต สุขโข  Transportation Engineering And Logistics10
154 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
155 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE10
156 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE10
157 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
158 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B5904181 นางสาวอบอุ่น บุญอาจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
160 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
161 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE10
162 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง  CE10
163 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต  CE10
164 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering10
165 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
166 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
167 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
168 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
169 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน  CE10
170 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน  EE10
171 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
173 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE10
174 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
175 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
176 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
177 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
178 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
180 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
181 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
182 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง  CE10
184 B5904563 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  ChemE10
185 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
186 B5904600 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  ChemE10
187 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
188 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์  Geological Engineering10
189 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
190 B5904686 นางสาวญาสุมินล์ เกตสมจิต  Environmental Engineering10
191 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
192 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ  EE10
193 B5904716 นางสาวกัลยาณี ทองบุญมี  N/A10
194 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE10
195 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE10
196 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
197 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
198 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
199 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ  CE10
200 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
201 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย  CPE10
202 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE10
204 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์  CPE10
205 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
206 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE10
207 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
208 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
210 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
211 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล  CE10
212 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
213 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
214 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
215 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE10
216 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
217 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
218 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B5905010 นายณภัฒร์ สุวรรณศร  TCE10
220 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง  Transportation Engineering And Logistics10
221 B5905041 นายปิยะพงษ์ ลิ้มสุขสมบูรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
222 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
223 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
224 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์  EE10
225 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
226 B5905119 นายธีรวัฒน์ โชคธนเสฏฐ์กุล  N/A10
227 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
228 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
229 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ  EE10
230 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
231 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
232 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE10
233 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
234 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
235 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
236 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE10
237 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME10
238 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
239 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
240 B5922093 นายชวันธร วีรจรรยาพันธ์  N/A10
241 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
243 B5927487 นายเฉลิมชัย แป้นห้วย  PE10
244 B5927494 นายชนินทร์ ลิขิตรัตนากร  N/A10
245 B5927500 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  N/A10
246 B5927609 นายเอกธนา เบญจปิยะพร  PE10
247 B5927616 นายคุณาธิป ขาวสำลี  N/A10
248 B5927692 นายสิริ ส่วนบุญ  N/A10
249 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
250 B5927715 นางสาวสุนิสา เบ้าจรรยา  N/A10
251 B5927722 นางสาวอภิญญา พิมพ์สำราญ  N/A10
252 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
253 B5927777 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  PE10
254 B5927791 นางสาวพิชนันท์ กะการดี  N/A10
255 B5927807 นายอภิวัฒน์ เวฬุบับ  N/A10
256 B5927814 นายกรกฏ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  N/A10
257 B5927821 นางสาวณัฐฐา วรรณา  N/A10
258 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B5927845 นายปฏิภาณ สุหิรัญ  PE10
260 B5927869 นายอัษฎางค์ ทองเทพ  N/A10
261 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
262 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
263 B5927906 นายพชร สุวรรณดอน  N/A10
264 B5927913 นางสาวณีรนุช ดอกบัว  N/A10
265 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว  EE10
266 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
267 B5927975 นางสาวจุฑามาศ พรมโสภา  N/A12
268 B5928002 นางสาวศุภนันท์ บุญประเสริฐ  MAE10
269 B5928330 นายณัฐนันทน์ อินดี  Agricultural and Food Engineering10
270 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering10
271 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
272 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
273 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.