รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5284054 นายณัฐสิทธิ์ เพ็ชรสังวาล  SPORTS SCIENCE10
2 B5980659 นางสาวนิธยาภรณ์ แสนบัว  Chemistry (Honors Program)10
3 B5980666 นายชวิศ พงศาวกูล  Chemistry (Honors Program)10
4 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา  MATHEMATICS10
5 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
6 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
7 B5980703 นางสาวนภาพร มั่งมี  BIOLOGY (Honors Program)10
8 B5980710 นางสาวพิมพ์นิภา โพธิ์งาม  physic (Honors Program)10
9 B5980727 นายเทเลอร์ แยน  physic (Honors Program)10
10 B5980734 นายปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร  physic (Honors Program)10
11 B5980758 นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย  BIOLOGY10
12 B5980765 นายทัตเทพ รักพาณิชย์  physic (Honors Program)10
13 B5980772 นายวรภัทร ขันโคกกรวด  BIOLOGY (Honors Program)10
14 B5980789 นางสาวภัทรมน ภู่ภัทรางค์  Chemistry (Honors Program)10
15 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ  BIOLOGY (Honors Program)10
16 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท  MATHEMATICS (Honors Program)10
17 B5980819 นายธนชิต จินาพร  Chemistry (Honors Program)10
18 B5980826 นายชญานนท์ ชนะพาล  physic (Honors Program)10
19 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์  MATHEMATICS10
20 B5980840 นางสาวศุภนิดา วรรณทวี  N/A10
21 B5980857 นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร  BIOLOGY (Honors Program)10
22 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต  MATHEMATICS10
23 B5980888 นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ  physic (Honors Program)10
24 B5980895 นายวันเฉลิม รัตนลมูล  N/A10
25 B5980901 นายศิริมงคล อาญาเมือง  Chemistry (Honors Program)10
26 B5980918 นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์  physic (Honors Program)10
27 B5980925 นางสาวแพรวา การุญ  physic (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
28 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
29 B5950010 นายเอกพล อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5950034 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5950041 นางสาวกนิษฐา ไชยบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5950065 นางสาวสุดารัตน์ ชาวขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5950119 นางสาวกมลชนก เงินอยู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5950126 นางสาวกมลศรี บุญอุ้ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5950133 นางสาวอรัญญา สายบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5950140 นางสาวปริณดา คงยิ่งหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5950157 นายพีระพล เสาร์วงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
43 B5950164 นางสาวกัญญารัตน์ พัญญะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5950188 นางสาวนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B5950201 นางสาวกัญญาพัชร เจนหนองแวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B5950225 นางสาวสรีนัทธร บำเพ็ญเพียรธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B5950256 นางสาววรรณพร กวดสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5950287 นางสาวสุดารัตน์ คมพุดซา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B5950294 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B5950317 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B5950324 นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B5950393 นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B5950423 นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B5950461 นางสาวบุณยนัฐ พุฒพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B5950478 นางสาวสโรชา เสลาหอม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม  FOOD TECHNOLOGY10
75 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
76 B5950515 นางสาวฐิติรัตน์ สุริวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
77 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร  FOOD TECHNOLOGY10
78 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์  FOOD TECHNOLOGY10
79 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
80 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย  FOOD TECHNOLOGY10
81 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY10
82 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
83 B5950584 นางสาวสิริกัลยา เบ็ญเจิด  FOOD TECHNOLOGY10
84 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
85 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
86 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
87 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
88 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
89 B5950652 นางสาวเกษรา เหล็กแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
90 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
91 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
92 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
93 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
94 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด  FOOD TECHNOLOGY10
95 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์  FOOD TECHNOLOGY10
96 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
97 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
98 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
99 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล  FOOD TECHNOLOGY10
100 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ  FOOD TECHNOLOGY10
101 B5950775 นางสาวณัฐฐาน์ โชติธนะวรวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
102 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน  FOOD TECHNOLOGY10
103 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY10
104 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
105 B5950812 นางสาวฐิติชญา กะเปีย  FOOD TECHNOLOGY10
106 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร  FOOD TECHNOLOGY10
107 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช  FOOD TECHNOLOGY10
108 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY10
109 B5950850 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  FOOD TECHNOLOGY10
110 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
111 B5950874 นางสาวมาลีน่า ยวงงิ้วราย  FOOD TECHNOLOGY60
112 B5950881 นางสาวศศิธร กุสุมภ์  FOOD TECHNOLOGY10
113 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
114 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท  FOOD TECHNOLOGY10
115 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
116 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
118 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
121 B5950980 นางสาวปาริชาต พรหมหิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
122 B5950997 นางสาวภานุชนากร อะการะวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B5951048 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B5951055 นางสาววิราวรรณ หร่ายขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B5951086 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B5951093 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B5951109 นางสาวสุดารัตน์ กัวะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
134 B5951116 นางสาวชไมพร เทียบโว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
135 B5951123 นายฐาปกรณ์ ชุมศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
136 B5951130 นางสาวปวีณา เพ็ชรสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
137 B5951147 นางสาวเจษฎาภรณ์ ปึ่งพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
138 B5951154 นางสาวกุลธิดา ชนชี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
139 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
140 B5951178 นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
141 B5951185 นางสาวปิยะฉัตร ตุ้มอ่อน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
142 B5951192 นางสาวจิดาภา ไล่เขีย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
143 B5951215 นายฤทธิพร แสนบัว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
144 B5951222 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทะมั่น  FOOD TECHNOLOGY10
145 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก  FOOD TECHNOLOGY10
146 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY10
147 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย  FOOD TECHNOLOGY10
148 B5951277 นายณรงศ์ศักดิ์ ถาวรพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
149 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
150 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
151 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
152 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
153 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
154 B5951338 นายสิทธิพงษ์ รักงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
155 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร  FOOD TECHNOLOGY10
156 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว  FOOD TECHNOLOGY10
157 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
158 B5951376 นางสาวสุกัญญา อินทร์ไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
159 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
160 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
161 B5951406 นายสุเมธ เนื้อไม้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
162 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
163 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
164 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
165 B5951529 นางสาวนภสร ทวีโยค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
166 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
167 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
168 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
169 B5951598 นายธนะศักดิ์ วงศ์บา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
170 B5951635 นางสาวเสาวลักษณ์ ดำนิล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
171 B5951659 นางสาวณัฐวดี แสงเมือง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
172 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
173 B5951734 นางสาวสริญญา พรมอุ่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
174 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
175 B5951765 นางสาวธนาภรณ์ พวงเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
176 B5951772 นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
177 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
178 B5951826 นางสาวเบญจวรรณ ครูห้วย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
179 B5951833 นายจิรายุส แสงเอนก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
180 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
181 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
182 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
183 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
184 B5951895 นางสาวศดานันท์ สีดำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
185 B5951925 นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
186 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
187 B5951949 นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
188 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
189 B5952021 นางสาวเพ็ญโภคัย หิรัญอร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
190 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
191 B5952069 นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
192 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
193 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
194 B5952113 นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
195 B5952144 นางสาวพรทิพย์ นรินนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
196 B5952175 นางสาวโชติกา แซ่โค้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
197 B5952182 นางสาวรัตติยากร ขันธิโชติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
198 B5952199 นายนันทพัทธ์ คำกอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
199 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
200 B5952236 นางสาวอรนิช ตระกูลพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
201 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
202 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
203 B5952267 นายภาณุพันธุ์ สุ่นจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
204 B5952274 นายธนทัต เทียบชิง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
205 B5952281 นางสาววีรดา มีทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
206 B5952298 นายพงศกร เหรียญสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
207 B5952373 นางสาวอรพรรณ นนทวี  FOOD TECHNOLOGY10
208 B5952380 นางสาวจันทกานติ์ ศรีพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
209 B5952397 นางสาวสกุลตรา แนวหาญ  FOOD TECHNOLOGY10
210 B5952403 นางสาวพิชญาภา นัยเนตร์  FOOD TECHNOLOGY10
211 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
212 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
213 B5952434 นายจิรพัฒน์ เกตุใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
214 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
215 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
216 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น  FOOD TECHNOLOGY10
217 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
218 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
219 B5952540 นายโสฬส วิสุทธิแพทย์  FOOD TECHNOLOGY10
220 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
221 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
222 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
223 B5952601 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  FOOD TECHNOLOGY10
224 B5952632 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
225 B5952649 นางสาวรชนีกร แซงโคตร  FOOD TECHNOLOGY10
226 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด  FOOD TECHNOLOGY10
227 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  FOOD TECHNOLOGY10
228 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
229 B5952687 นางสาวกชพรรณ ดวงรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
230 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม  FOOD TECHNOLOGY10
231 B5952724 นายไดจิโร ทานากะ  FOOD TECHNOLOGY10
232 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา  FOOD TECHNOLOGY10
233 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
234 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY10
235 B5952779 นางสาวพันณิตา สาริโก  FOOD TECHNOLOGY10
236 B5952786 นางสาวศิริพร สอสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
237 B5952793 นางสาวพรลภัส สนองชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
238 B5952854 นางสาวรุจิราวดี ข้อสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
239 B5952885 นายนฤบดี อินทร์จอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
240 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
241 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
242 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ  FOOD TECHNOLOGY10
243 B5953004 นายสราวุธ สุรทรัพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
244 B5953011 นางสาวแพรพลอย ดาววี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
245 B5953042 นางสาวสิตานันท์ จาดรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
246 B5953059 นางสาววรรณิกา โนราช  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
247 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
248 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
249 B5953196 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
250 B5953202 นายรณกฤต มหาภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
251 B5953219 นางสาววันวิสาข์ นันทะรักษา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
252 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
253 B5953240 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
254 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน  Geological Engineering10
255 B5517336 นายศิวรักษ์ ก๋าคำ  MAE10
256 B5521708 นายวินัย จันทโยธา  Automotive Engineering10
257 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  EE10
258 B5537440 นายอภิชาติ อาจนะทอง  Transportation Engineering And Logistics10
259 B5541973 นายสมบัติ คำจันทร์  PE10
260 B5542314 นายดวง ใบทอง  CE10
261 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
262 B5605231 นางสาวปรางศรี แสนสุข  Electronic Engineering10
263 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE10
264 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์  Electronic Engineering10
265 B5620487 นางสาวช่อผกา ลาจันทึก  MAE10
266 B5624652 นายกษม สุขเกษม  TCE10
267 B5700936 นางสาวกาญจนาพร ชิวชารี  MAE10
268 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์  MAE10
269 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
270 B5704316 นายวุฒิชัย เพชร์สูงเนิน  Environmental Engineering10
271 B5705184 นางสาวกุลิสรา ราศรีวงษ์  MAE10
272 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE10
273 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี  CME10
274 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์  CE10
275 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
276 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
277 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
278 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง  CPE10
279 B5713202 นายนวฤทธิ์ กำเนิดแวงควง  Agricultural and Food Engineering10
280 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
281 B5715282 นางสาวชญานี ศรีพระนาม  Transportation Engineering And Logistics10
282 B5717521 นายสุทธิวัฒน์ ภาระพันธ์  EE10
283 B5722877 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  CME10
284 B5773886 นางสาวอุ้มพร ดุลสันเทียะ  CE10
285 B5800773 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  ChemE10
286 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
287 B5802500 นางสาวชุตินันท์ เกตุใหม่  PE10
288 B5803347 นายณัฐพงศ์ ชูช่วย  MAE10
289 B5803750 นายธีรพัฒน์ สายศิริกุล  TOOL ENGINEERING10
290 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE10
291 B5805877 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  CPE10
292 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
293 B5807963 นางสาวณิชารีย์ กุนอก  Geological Engineering10
294 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
295 B5809769 นายศุภกิตต์ บุญจันทร์  TOOL ENGINEERING10
296 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
297 B5811199 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  Agricultural and Food Engineering10
298 B5812257 นางสาววัทนพร เด่นชัยภูมิ  CME10
299 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
300 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering10
301 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE10
302 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
303 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE10
304 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE10
305 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
306 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering10
307 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
308 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
309 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE10
310 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์  Geological Engineering10
311 B5823772 นายธเนศร์ มีพริ้ง  TOOL ENGINEERING10
312 B5827565 นายอิห์ซาน หะยีอาซา  CE10
313 B5827572 นายสราวุธ มูลสาร  CE10
314 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
315 B5827725 นายชลธิศ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
316 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
317 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ  CPE10
318 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
319 B5927364 นายนันทวัฒน์ ไคร้อุดม  N/A10
320 B5927371 นายยุทธดนัย อุตทอง  N/A10
321 B5927647 นายกฤษณ์ เสวกานันท์  N/A10
322 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME10
323 B5927753 นายธนเดช วุฒิฐิติการ  PE10
324 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
325 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ  CPE10
326 B5928033 นางสาวเบญจวรรณ อุ่นใจ  MAE12
327 B5928156 นายณัติฐพนธ์ มุทาพร  CME10
328 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE10
329 B5928231 นางสาวสกาวเดือน ผันดอนดู่  CME10
330 B5928286 นายนฤพันธ์ ขำบุญเกิด  CE10
331 B5928323 นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว  Agricultural and Food Engineering10
332 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE10
333 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
334 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
335 B5990016 นางสาวณัฎฐินี มัดยารัมย์  B.N.S.10
336 B5990023 นางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์  B.N.S.10
337 B5990030 นางสาวศิรินภา เชียงเงิน  B.N.S.10
338 B5990047 นางสาววรดา แพรวงศ์นุกูล  B.N.S.10
339 B5990054 นางสาวจริยาพร สงวนสุข  B.N.S.10
340 B5990061 นางสาวจารุมน สุขะ  B.N.S.10
341 B5990085 นางสาวศศิวนันท์ จันทร์สำราญ  B.N.S.10
342 B5990092 นางสาวอรอนงค์ ขุนหอม  B.N.S.10
343 B5990108 นางสาวมนิตา คำจร  B.N.S.10
344 B5990115 นายอนันต์สิทธิ์ ไกรสน  B.N.S.10
345 B5990122 นางสาวดลพร ตติยรัตน์  B.N.S.10
346 B5990139 นางสาวณัธยา โสมณวัฒน์  B.N.S.10
347 B5990146 นางสาวชมพูนุช เพชรวิเศษ  B.N.S.10
348 B5990153 นางสาวชนานันท์ บุตรโต  B.N.S.10
349 B5990160 นางสาวจุฑารัตน์ จันทราเทพ  B.N.S.10
350 B5990177 นางสาวสุกัญญา ก่องดวง  B.N.S.10
351 B5990184 นางสาววรางคณา จุนใจ  B.N.S.10
352 B5990191 นางสาวอรวรรณ อภิกรกุล  B.N.S.10
353 B5990207 นางสาวพรประภา กัลยานุกิจ  B.N.S.10
354 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ  B.N.S.10
355 B5990221 นางสาวพรธีรา สาระการ  B.N.S.10
356 B5990245 นางสาววิภาพรรณ เพชรสมบัติ  B.N.S.10
357 B5990252 นางสาวจิราพร ศรีพันธ์  B.N.S.10
358 B5990269 นางสาวสุนิตา อาจเทเวศน์  B.N.S.10
359 B5990276 นางสาววันวิสาข์ ตวนชัยภูมิ  B.N.S.10
360 B5990283 นางสาวกนกวรรณ วิชาเกวียน  B.N.S.10
361 B5990290 นางสาวสมฤดี สุขเกิด  B.N.S.10
362 B5990306 นางสาวปัณชญา ศุภธนกำธร  B.N.S.10
363 B5990313 นางสาวณิชนันทน์ วงค์เกียรติขจร  B.N.S.10
364 B5990320 นางสาวศิริยากร แก้วมงคล  B.N.S.10
365 B5990337 นางสาวปฐมาภรณ์ กันยะ  B.N.S.10
366 B5990344 นางสาวปรีชญา ภพไตร  B.N.S.10
367 B5990351 นางสาวชมพูนุช เหมือนด้วง  B.N.S.10
368 B5990368 นางสาวน้ำฝน วงษ์หมากเห็บ  B.N.S.10
369 B5990375 นางสาวณัฐณิชา เข็มพุดซา  B.N.S.10
370 B5990382 นางสาวณิชาภัทร คำเบี้ยว  B.N.S.10
371 B5990399 นายสหวิช มูลสิติ  B.N.S.10
372 B5990405 นางสาวธัญญานุช ศรีชัยนาท  B.N.S.10
373 B5990412 นางสาวสุทัตตา พัชนี  B.N.S.10
374 B5990429 นางสาวพรประกาย คิดดี  B.N.S.10
375 B5990436 นางสาวบุษบา วัชรนิติธรรม  B.N.S.10
376 B5990443 นายเกียรติศักดิ์ คงปราโมทย์  B.N.S.10
377 B5990450 นางสาวอารีรัตน์ เปริยะรางกูร  B.N.S.10
378 B5990467 นางสาววิสสุตา เฉยชัยภูมิ  B.N.S.10
379 B5990474 นางสาวพัทธนันท์ ครองสมบัติ  B.N.S.10
380 B5990481 นางสาวจิราพัชร วิสีปัตน์  B.N.S.10
381 B5990498 นางสาววิลาวัณย์ จันทวงศ์  B.N.S.10
382 B5990504 นางสาวธนัญญา พร่องพรมราช  B.N.S.10
383 B5990511 นางสาวสัจจพร วงค์ศรียา  B.N.S.10
384 B5990528 นางสาวมัณฑนา ศรีเชียงสา  B.N.S.10
385 B5990542 นางสาวอริศรา ผาบถา  B.N.S.10
386 B5990559 นางสาวพรรณิดา กองทอง  B.N.S.10
387 B5990566 นางสาวธันยาพร ผดุงชีพ  B.N.S.10
388 B5990573 นางสาวดนยา วะสัตย์  B.N.S.10
389 B5990580 นางสาวสิริวรรณ แบนไธสง  B.N.S.10
390 B5990597 นางสาวกิรนันท์ มีกำปัง  B.N.S.10
391 B5990603 นางสาวปนิดา พิพวนนอก  B.N.S.10
392 B5990610 นางสาวดรุณี จากกุลชอน  B.N.S.10
393 B5990627 นางสาวกาญจนาพร จองชัย  B.N.S.10
394 B5990634 นางสาววิภารัตน์ พิมสันเทียะ  B.N.S.10
395 B5990641 นางสาวแวววรรณ วงศ์จอม  B.N.S.10
396 B5990658 นางสาวปรียาภรณ์ วงภักดี  B.N.S.10
397 B5990665 นางสาวสมพิศ กิ่งโคกกรวด  B.N.S.10
398 B5990672 นางสาวธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์  B.N.S.10
399 B5990689 นายบริภัฏ พิมอักษร  B.N.S.10
400 B5990696 นางสาวศิรดา บุตรสมศรี  B.N.S.10
401 B5990702 นางสาวกัญญารัตน์ กูลภูเขียว  B.N.S.10
402 B5990719 นางสาวแคทรียา คำอู  B.N.S.10
403 B5990726 นางสาวสุชาดา ฉิมงาม  B.N.S.10
404 B5990740 นายไตรภพ ปิดตานัง  B.N.S.10
405 B5990771 นางสาวปาลิตา อยู่รัมย์  B.N.S.10
406 B5990788 นางสาวนฤมล แสงแก้ว  B.N.S.10
407 B5990795 นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์  B.N.S.10
408 B5990801 นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์  B.N.S.10
409 B5990818 นางสาวเมลิวัลย์ ขันทอง  B.N.S.10
410 B5990825 นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก  B.N.S.10
411 B5990894 นางสาวรัชนีกร ปรัชญาคุณ  B.N.S.60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.