รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5660193 นางสาวปัทมวรรณ พุ่มเทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5660834 นางสาวอรสา สีเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5661640 นางสาวลินดา คันทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5661930 นางสาวศุภนิดา คำภูมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5661947 นางสาววนัสนันท์ ดวงพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.