รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752065 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษวงค์ษา  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5953066 นายจตุรพล นามวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5953073 นายธนวัฒน์ รุจิรัตน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5953103 นายพีรพล ภูเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5953141 นางสาววรรณวิสาข์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5532742 นายคมกฤษฏิ์ มุ่งจอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
13 B5535699 นางสาวพิมพ์พิศา กิจวัชรการกุล  EE10
14 B5536948 นายชาญชัย มวยมั่น  Automotive Engineering10
15 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE10
16 B5600816 นางสาวสุริษา วรรณาการ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5604401 นางสาวจงรัก มัธนัง  MAE10
18 B5606665 นางสาวเกศริน เสือจ้อย  CME10
19 B5608027 นายชิติพัทธ์ คงทวี  MAE10
20 B5608621 นายธนารัตน์ ต้นประดิษฐ์  CPE10
21 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  Environmental Engineering10
22 B5611737 นายธนากร วิเชียรนิตย์  CE10
23 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering10
24 B5622221 นายณรงค์ชัย ปักษา  CE10
25 B5623945 นายโชคชัย ชิณราช  TCE10
26 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
27 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
28 B5701261 นายกฤตย์พณ ประกอบกิจ  Electronic Engineering10
29 B5701452 นางสาวจิตต์ชนก จันทอุดร  Geological Engineering10
30 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
31 B5709304 นางสาวรัชนี สายตรง  Environmental Engineering10
32 B5710164 นายอนุรักษ์ พิมพรม  CME10
33 B5713981 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  Agricultural and Food Engineering10
34 B5719990 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  MAE10
35 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์  Geological Engineering10
36 B5801169 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  ChemE10
37 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
38 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering10
39 B5804825 นางสาวพิไลวรรณ ผุสดี  ChemE10
40 B5805037 นางสาวมณีรัตน์ มาค่าย  PE10
41 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE10
42 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
43 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B5808557 นางสาวปาริชาติ มณีรัตน์  Metallurgical Engineering10
45 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
46 B5809516 นายภูมิ จิตร์สม  Agricultural and Food Engineering10
47 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี  CME10
48 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
49 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
50 B5812578 นางสาวสุกัญญา มณฑา  Geological Engineering10
51 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
52 B5813193 นางสาวภัทรา ศรีแก่บ้าน  Agricultural and Food Engineering10
53 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
54 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering10
55 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
56 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
57 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ  PE10
58 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
59 B5900022 นายนฤนพ สามพันเย็น  N/A10
60 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
61 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
62 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
63 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
64 B5900305 นายศรราม ภูมิคอนสาร  Agricultural and Food Engineering10
65 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
66 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
67 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
68 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering10
69 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE10
70 B5900572 นางสาวเสาวภา ภูมี  PE10
71 B5900602 นางสาวสุภาภรณ์ พรมนอก  PE10
72 B5900619 นางสาวชลกร โสภาพล  PE10
73 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
74 B5900749 นายพุฒิพงศ์ สัจจวีระกุล  N/A10
75 B5900756 นางสาวธิมาพร เพ็งพูน  PE10
76 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE10
77 B5900770 นางสาวพิมพ์รพี ศรีสุข  PE10
78 B5900831 นายธนพล แสนสุข  N/A10
79 B5900923 นางสาวกนิษฐา เพชรขาว  N/A10
80 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
81 B5901036 นางสาวยศวดี พันธ์วิไล  N/A10
82 B5901074 นายชีรวัตร แซ่มั่ว  Agricultural and Food Engineering10
83 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม  Geological Engineering10
84 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
85 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
86 B5901289 นายสุธินันท์ ผดุงรัตน์  N/A10
87 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
88 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
89 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
90 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
91 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering10
92 B5901630 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PE10
93 B5901654 นางสาวรัตนาภรณ์ ธรรมนาม  N/A10
94 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
95 B5901722 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  N/A10
96 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
97 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
98 B5901852 นางสาวสุภัสสรา ศรีตะวัน  N/A10
99 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ  CPE10
100 B5901920 นางสาวไพลิน เร่งงาน  Transportation Engineering And Logistics10
101 B5901937 นายภัทรพล ดาศรี  N/A10
102 B5901944 นางสาวจิราภรณ์ ศรีวรรณ  N/A10
103 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
104 B5901999 นายอานนท์ บุญเลิศ  PE10
105 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
106 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
107 B5902422 นางสาวไอลดา สุภาพ  N/A10
108 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
109 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
110 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
111 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
112 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
113 B5902606 นายมนตรี ประกอบกิจ  N/A10
114 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
115 B5902682 นางสาวพิจิตตรี ภูชื่นแสง  PE10
116 B5902712 นายนัฐพล วงศ์ศรีแก้ว  PE10
117 B5902729 นางสาวพิจิตรา ภูชื่นเเสง  PE10
118 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering10
119 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
120 B5902958 นายปริญญา พันโท  N/A10
121 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
122 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์  CPE10
123 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
124 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering10
125 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE10
126 B5903207 นางสาวภรภัทร สุขรอด  N/A10
127 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
128 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B5903283 นางสาวแพรวา สิงห์โนนตาด  PE10
130 B5903337 นายศราวุธ ไชปายอด  Agricultural and Food Engineering10
131 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
132 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
133 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering10
134 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
135 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี  Geological Engineering10
136 B5903610 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PE10
137 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
138 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
139 B5903801 นายสิทธิภรณ์ คุณโดน  N/A10
140 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก  Electronic Engineering10
141 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย  CPE10
142 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
143 B5903931 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  N/A10
144 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
145 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
146 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
147 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
148 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง  CME10
149 B5904273 นายสุรกานต์ มิ่งมา  N/A10
150 B5904341 นายคมกฤช พรเพชรปาณี  N/A10
151 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
152 B5904419 นายภัควัฒน์ พันธ์ชัย  N/A10
153 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
154 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
155 B5904471 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร  ChemE10
156 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
157 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์  CE10
158 B5904570 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล  N/A10
159 B5904587 นางสาวพรชนก พานทอง  N/A10
160 B5904624 นางสาวธนัญญา สุราษฎร์  N/A10
161 B5904631 นางสาวชวนันต์ พรมดี  PE10
162 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
163 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
164 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
165 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE10
166 B5905102 นางสาวสุทัตตา โพธิ์เงิน  Environmental Engineering10
167 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
168 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
169 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering10
170 B5905294 นายณัฐกิจ ไชยทวี  Agricultural and Food Engineering10
171 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
172 B5905348 นางสาวเกวรินทร์ ภูเงิน  Transportation Engineering And Logistics10
173 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE10
174 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering10
175 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ  Geological Engineering10
176 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
177 B5905508 นายศุภกิตติ์ ปรีดีวงศ์  N/A10
178 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
179 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
180 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
181 B5905799 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  PE10
182 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering10
183 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
185 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
186 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
187 B5906062 นางสาวสุภาวิณี ถมคำ  N/A10
188 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
189 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE10
190 B5906130 นางสาวฉวีวรรณ ศรีไพร  N/A10
191 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
192 B5906185 นางสาววริยา ทำสี  N/A10
193 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
194 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
195 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
196 B5906543 นายปรัชญา โมกไธสง  PE10
197 B5906604 นางสาวอภิชญา แสงศิลา  PE10
198 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
199 B5906659 นายจรัญ แม่ทรัพย์  N/A10
200 B5906697 นางสาวรัชนีกร นามรัง  N/A10
201 B5906703 นางสาวณัฐยา เหม่งสูงเนิน  N/A10
202 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
204 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
205 B5906864 นายนฤเบศร์ แซ่ลี้  N/A10
206 B5906888 นางสาวบุษกร เขียวขาว  PE10
207 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
209 B5907014 นางสาวพรรณิกา บุบผาโชติ  N/A10
210 B5907038 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
211 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
212 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
213 B5907250 นางสาวมาริสา สายเทพ  PE10
214 B5907274 นางสาวรุ่งทิพย์ จิตพิมลวัฒน์  N/A10
215 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
216 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
217 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา  CPE10
218 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
219 B5907670 นางสาววรรณภา มานิมนต์  N/A10
220 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
221 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
222 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
223 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
224 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
225 B5907779 นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ  N/A10
226 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
227 B5907793 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษทุม  N/A10
228 B5907809 นางสาวณิตยา ดีสม  N/A10
229 B5907847 นายนัทธิพงศ์ ธรรมวงค์  N/A10
230 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  CME10
231 B5907946 นางสาวนฤมล ศิริอรรถ  ChemE10
232 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
233 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
234 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา  CPE10
235 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
236 B5908189 นางสาวอัญเชิญพร อินทร  N/A60
237 B5908196 นายสหรัฐ ขาวสะอาด  N/A10
238 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
239 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
240 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
241 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
242 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE10
243 B5908479 นายจักรกฤษณ์ สุขแสวง  N/A10
244 B5908561 นางสาววิภารัตน์ คล้ายสูงเนิน  N/A10
245 B5908578 นายจักรพันธ์ ผิวแดง  N/A10
246 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ  ChemE10
247 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ  CPE10
248 B5908660 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน  PE10
249 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
250 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
251 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
252 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
253 B5908875 นางสาวปฏิมาภรณ์ แสนประดิษฐ์  N/A10
254 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร  CME10
255 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
256 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
257 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
258 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง  CPE10
259 B5908981 นายเอนกพงษ์ สิมวงษ์  N/A10
260 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
261 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
262 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
263 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
264 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ  EE10
265 B5909179 นายอัครเดช ฝ่ายหินร่อง  Geological Engineering10
266 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
267 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
268 B5909346 นางสาวนันทพร อุส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
269 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
270 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME10
271 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
272 B5909506 นางสาวนิภาพร สระทอง  PE10
273 B5909520 นางสาวศิริญญา ลุมไธสง  N/A10
274 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering10
275 B5909568 นางสาวนิรษา อิดอ่อน  N/A10
276 B5909582 นายปฏิภาณ กองเขียว  PE10
277 B5909605 นายธนพล จะเชิญรัมย์  N/A10
278 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
279 B5909728 นางสาวคัทลียา แก้วจินดา  N/A10
280 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
281 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics10
282 B5909834 นางสาวสุทิตา เลาลาด  N/A10
283 B5909940 นางสาวภัชทากร ชุมสีวัน  N/A10
284 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE10
285 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
286 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
287 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
288 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
289 B5910175 นางสาวนาขวัญ โพธิราช  N/A10
290 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
291 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน  CME10
292 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย  CPE10
293 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
294 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
295 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
296 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
297 B5910663 นางสาวปาริชาติ หวานฉ่ำ  N/A10
298 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
299 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
300 B5910694 นางสาวจริตตา สุวรรณไกร  N/A10
301 B5910731 นายธัชพล พรั่งพร้อม  N/A10
302 B5910755 นายกล้า ลุ่มปะถา  Agricultural and Food Engineering10
303 B5910823 นางสาวจุฑารัตน์ ทองแจ่ม  PE10
304 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering10
305 B5910861 นางสาวสุทธิดา ไชยเพ็งจัน  N/A10
306 B5910908 นายวิจิตร เกิดชัยภูมิ  N/A10
307 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
308 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
309 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
310 B5910960 นางสาวปวีณา บัวพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
311 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
312 B5911127 นายพงศกร สร้อยทอง  Environmental Engineering10
313 B5911141 นายประเสริฐ สินปรุ  Transportation Engineering And Logistics10
314 B5911264 นางสาวสุนิสา นาวาทอง  Environmental Engineering10
315 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
316 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด  Environmental Engineering10
317 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE10
318 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
319 B5911462 นายคมเดช เหมาะชาติ  PE10
320 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
321 B5911530 นายศักดิ์ดา ด่านวิหาร  N/A10
322 B5911677 นายสมเกียรติ เทียกสีบุญ  N/A10
323 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
324 B5911738 นายวชิรวิทย์ คำอู  N/A10
325 B5911776 นางสาวญานิกา ทนะขว้าง  PE10
326 B5911790 นายชาญวิทย์ กาแดง  N/A10
327 B5911905 นายวุฒิไกร พันธุ์เกิด  Environmental Engineering10
328 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE10
329 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
330 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
331 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
332 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
333 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
334 B5912247 นางสาวโกลัญญา เพียภู  N/A10
335 B5912308 นายจุลศักดิ์ กันใจสอน  CME10
336 B5912322 นางสาวพรชนก ทวีทรัพย์  N/A60
337 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME10
338 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
339 B5912551 นางสาวรชนีกร วงษ์มณี  PE10
340 B5912636 นายศุภกิตติ์ จันทร์สมุทร์  Metallurgical Engineering10
341 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
342 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา  CPE10
343 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE10
344 B5912742 นางสาวกัลยารัตน์ ภูยางตูม  PE10
345 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
346 B5912902 นายธัญญะ ปะนะภูเต  CME10
347 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
348 B5912964 นางสาวอัจฉรา ลครพล  N/A10
349 B5912995 นายพงศธร บุตรหลำ  PE10
350 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
351 B5913022 นางสาววีรวรรณ กมล  N/A10
352 B5913046 นายคมกฤษณ์ สินกิ่ง  N/A10
353 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
354 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
355 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
356 B5913091 นางสาวจิรภรณ์ ดวงตา  Metallurgical Engineering10
357 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering10
358 B5913121 นางสาวธัธริญา หลุมนา  PE10
359 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
360 B5913183 นายพัสกร วงศ์สมศักดิ์  Metallurgical Engineering10
361 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
362 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
363 B5913299 นายธนายุทธ ศรีนครราช  Agricultural and Food Engineering10
364 B5913329 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  Geological Engineering10
365 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
366 B5913404 นายปิยะณัฐ อินทะมาตย์  N/A10
367 B5913411 นางสาวทอรุ้ง ทองทวี  ChemE10
368 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
369 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
370 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก  CPE10
371 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์  Metallurgical Engineering10
372 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
373 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
374 B5913596 นายพันธกานต์ นิเรียงรัมย์  N/A10
375 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
376 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  CME10
377 B5913732 นางสาวอารีรัตน์ บัวละคุณ  ChemE10
378 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
379 B5913800 นางสาวลินดา แสนทวีสุข  N/A10
380 B5913817 นางสาวศรุตา จงจิรมงคลชัย  N/A10
381 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
382 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
383 B5913916 นายวัชรินทร์ ทิตะเชียง  N/A10
384 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
385 B5914067 นางสาวลำดวน บีกขุนทด  N/A10
386 B5914098 นายจักริน แสงพาลา  Agricultural and Food Engineering10
387 B5914104 นางสาวพรวิภา แสงรัมย์  N/A10
388 B5914166 นายก้านเพชร ดำเนินสกุลชัย  PE10
389 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
390 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE10
391 B5914227 นางสาววรรณภา สนิทไทย  ChemE10
392 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
393 B5914272 นางสาวปิยะรัตน์ อุบลเผื่อน  N/A10
394 B5914357 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  N/A10
395 B5914364 นางสาวปิยธิดา ชัยเวียง  N/A10
396 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
397 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
398 B5914432 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะสิบทิศ  N/A60
399 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
400 B5914487 นายอติเทพ ทองยา  N/A10
401 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
402 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
403 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE10
404 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
405 B5914807 นายพาณุ เชิญบ่อแก  PE10
406 B5914838 นายธนากร เนื่องพะนอม  Agricultural and Food Engineering10
407 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข  Agricultural and Food Engineering10
408 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
409 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering10
410 B5915019 นางสาวนภาพร จันทร์สมัคร  PE10
411 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
412 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี  CPE10
413 B5915125 นายสาธิวัฒน์ ไชยปัดถา  PE10
414 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
415 B5915156 นางสาวธนภรณ์ ดิษฐวิบูลย์  N/A10
416 B5915200 นายกล้าก้าว ไวคำ  PE10
417 B5915217 นายกวีพงศ์ มีพรรณ  N/A10
418 B5915248 นางสาวปิยธิดา ศรีชมพร  Agricultural and Food Engineering10
419 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
420 B5915279 นายนพรัตน์ ชูคันหอม  N/A10
421 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
422 B5915323 นายวัชระ เจริญโภค  N/A10
423 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
424 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
425 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
426 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
427 B5915453 นางสาวศิริญากร ทัยอ่อน  N/A10
428 B5915545 นางสาวธนพร สาระพงษ์  N/A10
429 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
430 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
431 B5915576 นายฤทธิไกร ศรีสุวรรณ  N/A10
432 B5915613 นางสาวสุดารัตน์ เพียนอก  N/A10
433 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE10
434 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
435 B5915682 นายธีระนัย สารโภคา  N/A10
436 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
437 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
438 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
439 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
440 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์  Geological Engineering10
441 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
442 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ  Transportation Engineering And Logistics10
443 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering10
444 B5915989 นายสมพร อิ่มชื่น  CPE10
445 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
446 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
447 B5916061 นางสาวขวัญฤดี พอกพูน  N/A10
448 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
449 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
450 B5916184 นางสาวธนภรณ์ สุมะหิงพันธ์  N/A10
451 B5916221 นางสาวณัฐชยา หน่อจันทร์  N/A10
452 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
453 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
454 B5916290 นางสาวพรมณี อินทมาส  PE10
455 B5916306 นางสาวจิรภา ชื่อพันธ์  N/A10
456 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
457 B5916429 นางสาวลักษณา จ่าท่า  N/A10
458 B5916481 นางสาวศิริวิภา ไชยยะวุฒิ  N/A10
459 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
460 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
461 B5916542 นางสาวณัฐวรา โคตรทะแก  N/A10
462 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
463 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
464 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
465 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
466 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
467 B5916726 นายนัฐวุต คงษา  N/A10
468 B5916733 นางสาวโสรญา ชุนรัมย์  N/A10
469 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
470 B5916832 นางสาวณัฐณิชา เดชพรม  PE10
471 B5916917 นางสาวนวพร แน่นดี  N/A10
472 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
473 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
474 B5917037 นายทศพล สุดงาม  N/A10
475 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
476 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
477 B5917112 นางสาวดารินทร์ บุญแพง  PE10
478 B5917181 นางสาวประภาพรรณ แก้วทะเล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
479 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
480 B5917242 นายพงษ์ธวัช ยิ่งกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
481 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE10
482 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE10
483 B5917983 นางสาวรุ่งเพชร ลิลัน  CME10
484 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว  CME10
485 B5918027 นายวันเฉลิม สาระอาวาส  CME10
486 B5918034 นางสาวปัญญาพร สรณ์คูณแก้ว  CME10
487 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
488 B5918089 นางสาวภัทรวรินทร์ ธงยศ  CME10
489 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
490 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE10
491 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง  TCE10
492 B5918300 นางสาวลินดา อาจน์วงษา  PE10
493 B5918348 นางสาวสุภาวรรณ บุญใย  Transportation Engineering And Logistics10
494 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
495 B5918430 นางสาวภัทราพร โสภา  PE10
496 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
497 B5918546 นายทรงสิทธิ์ ธรรมนาม  PE10
498 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE10
499 B5918669 นางสาวสุภาวดี มะรังศรี  ChemE10
500 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
501 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE10
502 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE10
503 B5919246 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  Metallurgical Engineering10
504 B5919284 นางสาวอาทิตยา จ่าแก้ว  Metallurgical Engineering10
505 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
506 B5919376 นางสาวกฤติยา นามบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
507 B5919406 นางสาวอนุธิดา รักรพ  Environmental Engineering10
508 B5919529 นายวรพล สลาตัน  Electronic Engineering10
509 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล  CPE10
510 B5919666 นายอรุชา ทุ่งสง  Electronic Engineering10
511 B5919703 นายฉัตรมงคล ศรีอนันต์  Electronic Engineering10
512 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
513 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
514 B5920358 นางสาวขวัญดาว คงขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
515 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย  Transportation Engineering And Logistics10
516 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
517 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
518 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
519 B5920549 นายณัฐวุฒิ ปุราชคึง  Agricultural and Food Engineering10
520 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
521 B5920686 นายธนพิพัฒ จึงถาวรทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
522 B5920907 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์  Geological Engineering10
523 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
524 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
525 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
526 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
527 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
528 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
529 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
530 B5921140 นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
531 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
532 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
533 B5921195 นายนิรุต ทองพรมราช  Environmental Engineering10
534 B5921508 นางสาวชนัตตา นกไม้  N/A10
535 B5921621 นายกฤษณ์ณัฎฐนนท์ สุพรรณนพ  N/A10
536 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
537 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
538 B5921836 นายนภดล ชัยคงเหมา  N/A10
539 B5921904 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  PE10
540 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
541 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
542 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม  CE10
543 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
544 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
545 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
546 B5922437 นายพงศกร เอมโอช  CPE10
547 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
548 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
549 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
550 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
551 B5922529 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  N/A10
552 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
553 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์  PE10
554 B5922598 นายพงศ์ธนกฤต แสนใหม่  Electronic Engineering10
555 B5923373 นายชายนรา เครือแสง  CME10
556 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
557 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก  ChemE10
558 B5923472 นางสาววิลาศิณี ด้วงสูงเนิน  N/A10
559 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
560 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร  CPE10
561 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
562 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
563 B5925742 นางสาวณัฏฐณิชา สุรหมีน  Agricultural and Food Engineering10
564 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE10
565 B5926534 นายอนนท์ ศรีบุรินทร์  N/A60
566 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE10
567 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
568 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย  Environmental Engineering10
569 B5927388 นางสาวธิดารัตน์ โตคีรี  N/A10
570 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  PE10
571 B5927425 นางสาวเบญจมาศ มากดี  N/A10
572 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง  CPE10
573 B5927456 นายจาตุพงศ์ ฝ่ายกลาง  PE10
574 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
575 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล  Geological Engineering10
576 B5927562 นายยศกร ชูเพชร  Geological Engineering10
577 B5927579 นายณัฐดนัย บุญครอบ  N/A10
578 B5927593 นายสยมภู เทนอิสสระ  Metallurgical Engineering10
579 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
580 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
581 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
582 B5928149 นายทศพล เฉลิมแสน  CME10
583 B5928187 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วหะนาม  CME10
584 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
585 B5928200 นางสาวมัญชุภา เครือคุณ  TCE10
586 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE10
587 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
588 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
589 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.