รายชื่อนศ.
รายวิชา521331 : PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5602254 นางสาวจุฑามาศ อาจวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
4 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering10
5 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
6 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5609093 นางสาวนฤนาถ ปาปะเก  Agricultural and Food Engineering10
8 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
9 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
12 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต  Agricultural and Food Engineering10
13 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5624393 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล  Agricultural and Food Engineering10
15 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล  Agricultural and Food Engineering10
16 B5701803 นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว  Agricultural and Food Engineering10
17 B5701810 นางสาวสินีนาฏ ตุลยธำรงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5701827 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5702589 นายกฤษฎา พระบุราณ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5702985 นายคมกฤษ สระชัยรัตน์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
21 B5706006 นางสาวช่อทิพย์ สระอุทัย  Agricultural and Food Engineering10
22 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5710553 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
24 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
25 B5711314 นางสาวสโรชา หอมเนียม  Agricultural and Food Engineering10
26 B5719419 นางสาวบุษกร ศรีสุนา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.