รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5503230 นางสาวธันยาภรณ์ สายทอง  TCE10
2 B5816163 นายทรงพล พัฒนา  ME10
3 B5900015 นางสาวนันทิยา เกียรติพงศ์วิริยะ  EE10
4 B5900039 นางสาวชลนภา ไกรแก้ว  N/A10
5 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
6 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE10
7 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
8 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
10 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
11 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง  Automotive Engineering10
12 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE10
13 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
15 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
16 B5900176 นางสาวดุษฎี อุปนันต์  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
18 B5900190 นายชยุตม์ เลียงศรีสุข  N/A10
19 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5900213 นางสาวนวพรรษ ใจดี  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
22 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง  EE10
23 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล  TCE10
24 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
27 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
28 B5900336 นางสาววิภารัตน์ สายสุวรรณ์  ChemE10
29 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม  CPE10
33 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
35 B5900404 นายพชร สนิทผล  Environmental Engineering10
36 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
37 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
38 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE10
39 B5900442 นายณัฐพล อะโน  CPE10
40 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering10
41 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
42 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
43 B5900503 นางสาวพัชรี อินคง  Agricultural and Food Engineering10
44 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
45 B5900541 นางสาวยุพาวดี ผันสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
46 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต  EE10
47 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
48 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
49 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
50 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต  EE10
51 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
53 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์  EE10
54 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
55 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
56 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering10
57 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก  Transportation Engineering And Logistics10
58 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
59 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE10
60 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE10
61 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
62 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE10
63 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
64 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย  Geological Engineering10
65 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
66 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
67 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
68 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
69 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE10
70 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
71 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering10
72 B5900930 นางสาวอรทัย ศรีมุกดา  Transportation Engineering And Logistics10
73 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง  CPE10
74 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE10
76 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
77 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
78 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
79 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
80 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B5901050 นายศุภกร ลือกายา  Transportation Engineering And Logistics10
82 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์  TCE10
83 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
85 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
86 B5901111 นางสาวจุฬาลักษณ์ สามเมือง  ChemE10
87 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering10
88 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
89 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
90 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
91 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
92 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
93 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
94 B5901210 นางสาวสุณิสา สวินชัย  Transportation Engineering And Logistics10
95 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME10
96 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE10
97 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
98 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
99 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
100 B5901296 นางสาวชนาธินาถ โคตรโยธา  Transportation Engineering And Logistics10
101 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
102 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
103 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
104 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช  CPE10
105 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล  Environmental Engineering10
106 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
107 B5901401 นางสาวธนพร ชินทะวัน  ChemE10
108 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด  CE10
109 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
110 B5901463 นายกำพล นนแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ  EE10
112 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
113 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering10
114 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
115 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE10
116 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
117 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด  Transportation Engineering And Logistics10
118 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B5901579 นางสาวสะแกวัลย์ เทพขันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
120 B5901586 นายณัฐวุฒิ ร่มเย็น  N/A12
121 B5901593 นางสาวมาริสา หมั่นซ่อม  Agricultural and Food Engineering10
122 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม  CPE10
123 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด  CME10
124 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME10
125 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
126 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
127 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ  TCE10
128 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี  Transportation Engineering And Logistics10
129 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
131 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
133 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
134 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
135 B5901784 นายพชร เฉลิมเล่า  CPE10
136 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
137 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE10
138 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B5901821 นายสมพร พัสสร  CPE10
140 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
141 B5901869 นางสาวกรรณิการ์ ติงสันเทียะ  N/A10
142 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง  TCE10
143 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
144 B5901906 นายจรัญ คำลา  EE10
145 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง  EE10
146 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
147 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
148 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
149 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
150 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
151 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
152 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
153 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา  Metallurgical Engineering10
154 B5902101 นางสาวนัญทิยา บุญชม  Transportation Engineering And Logistics10
155 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
156 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์  Environmental Engineering10
157 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ  EE10
158 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
159 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
160 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
161 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
162 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE10
163 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
164 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
165 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
166 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
167 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด  TCE10
168 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
169 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
170 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
171 B5902293 นายคเณศ อุทุมมาลา  Transportation Engineering And Logistics10
172 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
173 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
175 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข  Transportation Engineering And Logistics10
176 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering10
177 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ  Transportation Engineering And Logistics10
178 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
179 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
180 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
181 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์  CE10
182 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
183 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering10
184 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่  TCE10
185 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE10
186 B5902521 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
187 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ  Environmental Engineering10
188 B5902545 นายเนตินัย บริบูรณ์สัตย์  Transportation Engineering And Logistics10
189 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู  Metallurgical Engineering10
190 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE10
191 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
192 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
193 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
194 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE10
195 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ  EE10
196 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง  CPE10
197 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
198 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
199 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Metallurgical Engineering10
200 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE10
202 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์  EE10
203 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
204 B5902798 นายจีระศักดิ์ อุตสาห์  Geological Engineering10
205 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
206 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน  Geological Engineering10
207 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
208 B5902835 นางสาวสุภัทตรา เขียนวงษ์  Geological Engineering10
209 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
210 B5902859 นายคณุตม์ เทพา  Transportation Engineering And Logistics10
211 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
212 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE10
213 B5902897 นางสาวกัลยาพร มะวงษ์  PE10
214 B5902903 นางสาวเกศสินี ทรัพย์เณร  Transportation Engineering And Logistics10
215 B5902910 นางสาวรติกานต์ ฉิมรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
216 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
217 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
218 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME10
220 B5903016 นายณรงค์ศักดิ์ สารจันทร์  PE10
221 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
223 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME10
224 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
225 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์  Geological Engineering10
226 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
227 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE10
228 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร  Transportation Engineering And Logistics10
229 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี  CPE10
230 B5903153 นางสาวยุพา บุญมี  N/A10
231 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
232 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค  CPE10
233 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
234 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
235 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
236 B5903252 นายปัญญา นาเวียง  Geological Engineering10
237 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
238 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE10
239 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE10
240 B5903306 นายสุริยา เทพนา  EE10
241 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์  CPE10
242 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE10
243 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
244 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ  CE10
245 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering10
246 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ  CE10
248 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE10
249 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ  EE10
250 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
251 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี  EE10
252 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
253 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
254 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE10
255 B5903504 นางสาวสุภาวดี ทันแจ้ง  Agricultural and Food Engineering10
256 B5903511 นางสาวสุภัสสร เจนจบ  Metallurgical Engineering10
257 B5903528 นายธนวัฒน์ ยอดพันธ์  N/A10
258 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม  EE10
259 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
260 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
261 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE10
262 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา  CE10
263 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
264 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering10
266 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE10
267 B5903672 นายบุญถาวร รักษาเพชร  Transportation Engineering And Logistics10
268 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
269 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
270 B5903719 นางสาวนลิณี บัวหลวง  ChemE10
271 B5903726 นางสาวธรินทร์ญา ไชยสุนทร  Transportation Engineering And Logistics10
272 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน  EE10
273 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
274 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา  EE10
276 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก  CPE10
277 B5903788 นางสาวชนานันท์ ดาสูงเนิน  N/A10
278 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง  CPE10
279 B5903818 นายวรวุฒิ จิรพัฒนาลักษณ์  N/A10
280 B5903856 นายดนัย ทัดไธสง  PE10
281 B5903863 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีดอกจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
282 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
283 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
284 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
285 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
286 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
287 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
288 B5903955 นายคณิต หัดกันยา  EE10
289 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
290 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
291 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME10
292 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว  CE10
294 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
295 B5904051 นายธนารัฐ ปานพรหม  Environmental Engineering10
296 B5904068 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  EE10
297 B5928347 นางสาวอารยา พลราชม  Agricultural and Food Engineering10
298 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.